Калкулатор паушалног пореза

Обавеза документовања остварености услова

Шодно Правилнику о пореском кредиту, да би се остварило право на порески кредит, у години у којој је извр&сцарон;ено улагање, улагач уз пореску пријаву подноси Образац УИД – Изјава о улагању у иновационе делатности (електронским путем), који представља изјаву о испуњености следећих услова:

  • Друштво у које се врши улагање испуњава услове прописане да би се сматрало новооснованим друштвом које обавља иновациону делатност
  • Да пре улагања самостално или са повезаним лицима, обвезник није поседовао више од 25% акција/удела, односно гласова у органима управљања новооснованог друштва које обавља иновациону делатност
  • Да је улагање извршено у виду у потпуности уплаћених новчаних улога којима се повећава капитал новооснованог друштва које обавља иновациону делатност

Испуњеност услова прописаних да би се друштво у које се врши улагање сматрало новооснованим друштвом које обавља иновациону делатност се потврђује изјавом на Обрасцу УИД 1 – Изјава о испуњености услова новооснованог привредног друштва које обавља иновациону делатност, коју потписује и оверава одговорно лице друштва у које се улагање врши, а улагач је подноси уз пореску пријаву за годину у којој је извршено улагање.Уз пореску пријаву која се подноси за период након испуњења услова за коришћење пореског кредита, улагач подноси изјаву, на обрасцу УИД 2 – Изјава о испуњености услова новооснованог привредног друштва које обавља иновациону делатност, којом се потврђује да старт ап друштво испуњава следеће услове:

  • да од оснивања није расподељивало дивиденде односно уделе у добити и
  • да у сваком периоду, почевши од првог наредног периода од периода у коме је основано трошкови истраживања и развоја чине најмање 15% укупних рашода или више од 80% запослених су висококвалификовани или је ово друштво власник или корисник депонованог ауторског дела или патента који је непосредно повезан са иновационом делатношћу

Начин умањења обрачунатог пореза на основу извршеног улагања, исказује се на обрасцу ПК 5 – Порески кредит за улагање у капитал привредног друштва које обавља иновациону делатност, који се подноси искључиво електронским путем.