Калкулатор паушалног пореза

Побијање радњи стечајног дужника

Побијање радњи стечајног дужника подразумева ситуацију у којој је стечајни дужник закључио одређене правне послове пре отварања стечајног поступка, који умањују имовину из које би се наплатили повериоци у стечајном поступку на један од следећих начина:

 • предузетом радњом се нарушава равномерно намирење стечајних поверилаца или оштећују повериоци (на пример, случај у коме радња стечајног дужника доводи до оштећења поверилаца представља закључење неког уговора који служи као средство за отуђење имовине стечајног дужника у тренутку када је извесно да ће доћи до стечаја по цени нижој од тржишне, тако да је намера стечајног дужника и друге уговорне стране да заправо да симулују да је закључен уговор по тржишним условима, иако је циљ закључења тог говора да та имовина не уђе у стечајну масу);

 • предузетом радњом се неки стечајни повериоци стављају у повољнији положај од других (ова ситуација укључује давање одређене предности неком стечајном повериоцу у тренутку када је извесно да ће доћи до стечаја, као што је на пример установљење неког заложног права којим се обезбеђује његово потраживање како би се овај поверилац квалификовао као обезбеђени поверилац и добио предност у наплати свог потраживања).

При томе, пропуштање предузимања неке радње која за резултат има умањење имовине из које би се повериоци наплатили у стечајном поступку, а која има исти резултат као предузимање неке радње која доводи до неравномерног намирења или оштећења стечајних поверилаца, тј. која неке стечајне повериоце ставља у неравноправан положај, изједначава се са предузетим радњама које су предмет побијања. На пример, уколико је против стечајног дужника покренут извршни поступак ради наплате дуга на основу издате фактуре, при чему је постојао основ да стечајни дужник истакне приговор у том поступку и то није учинио, на основу чега постоји захтев да поверилац који је покренуо поступак изврши потраживање на имовини која је део стечајне масе, постоји могућност подношења захтева за побијање.

 • Када је могуће предузети побијање?

Од дана отварања стечајног поступка до дана одржавања рочишта за главну деобу.

 • Који правни послови и правни поступци не могу бити предмет побијања?

Не могу се побијати поклони, под условом да су у време када су учињени били сразмерни финансијским могућностима стечајног дужника и уобичајени за привредну грану у којој стечајни дужник послује.

 • Које услове треба испунити да би могли да оповргну радњу почињену против повериоца?

У наставку можеш да идентификујеш ситуације у којима је могуће оповргнути правну радњу почињену над одређеним повериоцем:

 • повериоцу је пружено обезбеђење дуга или је његов дуг намирен на начин и у време који су у складу са његовим правом на намирење дуга у року од 6 месеци пре подношења предлога за покретање стечајног поступка или након покретања стечајног поступка, а у време када је дато обезбеђење, односно измирен дуг, стечајни дужник је био неспособан за плаћање, а поверилац је знао или морао знати за његову неспособност плаћања (сматра се да поверилац зна да је дужник инсолвентан ако је знао за околности из којих се на несумњив начин може закључити да постоји неспособност плаћања. Сматра се да те околности постоје ако је рачун дужника био у непрекидној блокади у трајању од најмање 30 дана, односно да је поднет предлог за покретање стечајног поступка. Такође, важи претпоставка да лице које се сматра повезаним са стечајним дужником зна за његову немогућност измирења доспелих обавеза);

Напомена: Повезаним лицима се сматрају:

 1. директор , члан управног органа или надзорног органа стечајног дужника;

 2. члан или акционар са значајним учешћем у капиталу стечајног дужника;

 3. правно лице које стечајни дужник контролише;

 4. лица која због свог посебног положаја у друштву имају приступ поверљивим информацијама или имају могућност да се упознају са финансијским стањем стечајног дужника;

 5. лице које је фактички у позицији да врши значајнији утицај на пословање стечајног дужника;

 6. лице које је сродник по крви у правој линији без обзира на степен или у побочној линији до четвртог степена сродства, сродник по тазбини до другог степена сродства или брачни друг физичких лица из тач. 1 ), 2), 4) и 5).

Који услови треба да буду испуњени да би се сматрало да су повериоци оштећени одређеном радњом?

У наставку можеш да идентификујеш ситуације у којима је могуће побијати правну радњу услед тога што су њом оштећени повериоци:

 • Предузета је у последњих шест месеци пре подношења предлога за покретање стечајног поступка, а у време закључења конкретног правног посла стечајни дужник је био неспособан за плаћање – услов за побијање подразумева да је сауговарач стечајног дужника знао за његову неспособност плаћања;

 • Уговор је закључен после подношења предлога за покретање стечајног поступка – услов за побијање подразумева да је сауговарач стечајног дужника знао или је морао знати да је стечајни дужник неспособан за плаћање или да је поднет предлог за покретање стечајног поступка;

 • Предузета је или је пропуштено да се предузме правна радња на основу чега је стечајни дужник изгубио неко своје право, а радња је предузета или пропуштена у последњих шест месеци пре подношења предлога за покретање стечајног поступка;

 • Правни посао односно правна радња су закључени односно предузети у последњих пет година пре подношења предлога за покретање стечајног поступка или после тога, са намером оштећења једног или више поверилаца – услов за побијање подразумева да је сауговарач стечајног дужника знао за намеру стечајног дужника. Знање намере се претпоставља ако је сауговарач стечајног дужника знао да стечајном дужнику прети неспособност плаћања и да се радњом оштећују повериоци, а посебно ако су правни посао односно правна радња стечајног дужника предузети без накнаде или уз незнатну накнаду;

 • Стечајни дужник је дао обезбеђење за зајам лицу повезаном које се сматра повезаним са стечајним дужником (осим уколико је дато лицу које се у оквиру своје редовне делатности бави давањем кредита или зајмова) у тренутку када је било трајније неспособно за плаћање у смислу овог закона или у року од годину дана пре дана отварања стечајног поступања над друштвом;

 • Стечајни дужник је у последњој години пре отварања стечаја вратио кредит или зајам лицу повезаном са стечајним дужником (осим уколико је зајам враћен лицу које се у оквиру своје редовне делатности бави давањем кредита).

Начин побијања радњи стечајног дужника

Радње стечајног дужника се побијају најчешће подношењем тужбе (а могу се побијати и противтужбом или приговором у судском поступку). Тужбу могу поднети поверилац и стечајни управник, у име и за рачун стечајног дужника односно стечајне масе.

Уколико повериоци подносе тужбу, тужба се подноси против лица са којим је закључен неки правни посао (као и његовог наследника и правног следбеника, односно лица које по одређеном основу преузима његова права и обавезе) и против стечајног дужника.

Рачунање рокова за побијање радњи стечајног дужника

Рокови за побијање радњи стечајног дужника се рачунају уназад. Приликом рачунања, иде се до дана који по броју одговара дану подношења предлога за побијање (нпр. ако је тај дан 18. одређеног месеца, рок се рачуна до 18. дана месеца који претходи том дану уназад, зависно од броја месеци у којима се може побијати одређена радња). Уколико се предлог подноси 31. дана одређеног месеца, а месец који претходи том дану и у коме се завршава рок за побијање има 30 дана, рок се завршава 30-ог дана тог месеца.

Сматра се да је правни посао закључен онда када су испуњени услови за његову пуноважност, а ако је за пуноважност неког правног посла потребан упис у земљишну књигу или у посебан регистар, од дана када је поднет захтев за упис или регистрацију надлежном органу.

Дејство побијања радњи стечајног дужника

Уколико суд усвоји захтев за побијање радњи стечајног дужника, тај правни посао престаје да производи дејство према стечајној маси и лице са којим је стечајни дужник закључио тај правни посао има обавезу да новчани износ или имовинску корист коју је стекло тим правним послом врати у стечајну масу.