Калкулатор паушалног пореза

Када почиње ликвидација?

Ликвидација почиње даном регистрације одлуке о ликвидацији и објављивању огласа о покретању ликвидације код Агенције за приватни регистар. Да би извршио регистрацију, потребно је да Агенцији за приватни регистар поднесе следећа документа 6:

  • регистрациону пријаву за промену података друштва и одговарајуће додатке који се односе на покретање поступка ликвидације и објављивања и регистрације, а који су јавно доступни на интернет страници Агенције за приватни регистар
  • примерак потписане одлуке о ликвидацији
  • доказ о уплати накнаде за промене података у износу од 2.800,00 динара, као и накнаде за регистрацију одлуке о ликвидацији и објављивању огласа о покретању ликвидације 1.000,00 динара

Када одлука о ликвидацији буде регистрована, уз пословно име друштва у поступку ликвидације додаје се аутоматски и ознака “у ликвидацији”.

Од изузетне је важности да знаш да се за време ликвидације не исплаћује учешће у добијању, дивиденде нити се имовина друштва распоређује члановима друштва пре исплате свих потраживања поверилаца. У супротном постоји ризик да ће друштво бити кажњено за привредни преступ новчаном казна од 100.000 до 1.000.000 динара а одговорно лице у друштву новчаном казна од 20.000 до 200.000 динара. С друге стране, друштво може да врши исплату члановима по неком другом основу.

 

Пример: Друштво има два члана. Члан А је запослен у друштву а члан Б је, као закуподавац, закључио са друштвеним уговором о закупу. Друштво не сме члановима да исплати дивиденде али може да исплати зараду односно да испуњава своје обавезе из уговора о закупу.

6 Сва страна документа (документи добијени из регистара Србије, корпоративне одлуке страних правних лица или документи који су углавном потписани у страној земљи) који се достављају Агенцији за приватни регистар потребно је оверити код нотара и/или легализовати. У зависности од земље порекла документа, легализација подразумева или: и) додатну оверу исправе од стране надлежних државних органа у земљи порекла документа; или ии) овера документа са апостилом, ако је држава потписница Хашке конвенције о употреби апостила од 5. октобра 1961. године. Изузетно, легализација није потребна ако постоји билатерални споразум између Републике Србије и такве државе. Такође, сва документа на страном језику морају бити преведена на српски језик код овлашћеног судског тумача.