Калкулатор паушалног пореза

Противпожарна инспекција

Надзор над спровођењем обавеза које имаш из области заштите од пожара спроводе инспектори специјализовани за ову област у оквиру Министарства унутрашњих послова. У наставку ти остављамо   ка контролним листама у вези противпожарне заштите.

Министарство унутрашњих послова регулише питање стручности и квалификација које ови инспектори треба да поседују. Пре свега, треба ради се о лицима који имају вишу или високу стручну спрему техничког или другог одговарајућег смера и положен стручни испит.

Инспектори учествују у вршењу увиђаја приликом избијања пожара и предузимају мере за утврђивање узрока пожара и отклањање штетних последица.

Својим решењем, инспектор може да наложи извршење неке од следећих мера:

 1. забрану употребе оруђа и средстава од којих прети непосредна опасност од избијања пожара, док се опасност не отклони;
 2. забрану вршења одређеног посла у објекту, делу објекта или простору ако им очигледно прети опасност од избијања и ширења пожара или ако нису обезбеђени услови за сигурну евакуацију људи, док се другим противпожарним мерама (адаптација објекта, дела објекта или простора постављањем противпожарних запрека и сл.) ова непосредна опасност не отклони, као и забрану употребе објекта, ако није утврђена подобност објекта за употребу;
 3. адаптацију или преграђивање на објекту да би се спречило избијање и ширење пожара и угрожавање људи и имовине;
 4. забрану пушења, употребу отворене ватре или уређаја на одређеним местима на којима прети опасност од избијања пожара;
 5. набавку неопходне ватрогасне опреме и средстава за гашење пожара, као и њихово одржавање у исправном стању; и
 6. друге мере које имају за циљ да спрече избијање и ширење пожара и обезбеде заштиту људи и имовине.

Додатно, инспектор, уколико процени да постоји непосредна опасност од пожара, може да донесе решење о забрани, и то за:

 • држање сировина, готових производа или других предмета у затвореним или отвореним складишним просторима од којих прети опасност од избијања и ширења пожара;
 • употребу отворене ватре у затвореним и отвореним просторима (нпр пушење);
 • употребу објеката или њихових делова, делова постројења, инсталација или других уређаја ако се њиховим преуређењем не може отклонити недостатак који може изазвати пожар;
 • употребу уређаја, инсталација и средстава док се не предузму мере да се опасност уклони; и
 • обављање одређеног посла у објекту или његовом делу, просторији односно простору (лакирање, претакање запаљивих течности и гасова и сл).