Калкулатор паушалног пореза

Услови који се односе на личну хигијену

Простор у ком се рукује храном, у погледу личне хигијене, треба да испуњава високе стандарде, те посебно обрати пажњу на то да:

  1. обезбедиш да запослена лица одржавају високи степен личне хигијене и да носе одговарајућу и чисту радну одећу, а према потреби, и заштитну одећу;

  2. онемогућиш, у било ком својству, улаз и приступ у простор у коме се рукује храном, као и руковање храном, лицу које болује од болести која може да се пренесе храном или је клицоноша такве болести, као и лицу које има инфициране ране, кожне инфекције и озледе или дијареју, ако постоји вероватноћа од директне или индиректне контаминације; и да

  3. обезбедиш пријављивање болести или симптома, и по могућности њихових узрока, за лица која обављају послове у било којој фази пословања храном, а за која постоји могућност да дођу у контакт са храном.