Калкулатор паушалног пореза

Предузетник са исплатом личне зараде

У овом случају, основица за плаћање пореза се одређује као разлика између прихода и расхода предузетника на месечном нивоу умањена за износ зараде. На тај износ се плаћа:

  1. порез на приход од самосталне делатности у износу од 10%;
  2. допринос за обавезно социјално осигурање (за обавезно пензијско и инвалидско осигурање – 25%; за обавезно здравствено осигурање – 10,3%; за осигурање за случај незапослености – 0,75%).

Разлика овог модела опорезивања у односу на предузетника са самоопорезивањем је у томе што се опорезује износ на добит од пословања умањује за износ исплаћених зарада и на тако одређену основу се плаћа 10% пореза.

Када разматраш ову опцију, имај у виду следеће:

  1. У случају да желите да организујете своје пословање у форми предузетника са исплатом личне зараде, износ зараде ће за сврхе утврђивања основице за плаћање пореза на доходак бити признато као трошак, што значи да ће се основица за плаћање пореза умањити за тај износ;
  2. Износ који се плаћа по основу обавезног социјалног осигурања плаћа се на износ зараде (не на целокупан износ дохотка као у случају предузећа са исплатом личне зараде)
  3. Постоји обавеза вођења пословних књига.

    Овај порески модел биће прикладан за твоје пословање Ако остварујеш виши износ прихода и имаш могућност да себи по том основу исплаћујеш зараду.