Калкулатор паушалног пореза

Брисање предузетничке радње услед престанка обављања делатности

Брисање из регистратора по овом основу могуће је у два случаја:

  1. Због твоје одлуке да престанеш да послујеш;
  2. Услед испуњења законом прописаних услова за престанак твојих пословних активности.

Ако се брисање врши на основу твоје одлуке, потребно је да припремиш регистрациону пријаву коју можеш да нађеш на овом линку   и платиш таксу у износу од 1.300 РСД. Уз то, у тренутку подношења регистрационе пријаве не смеш да имаш неизмирене пореске обавезе и обавезе по основу доприноса за обавезно пензијско и инвалидско осигурање, као ни обавезе у вези са плаћањем локалних комуналних такси, о чему треба да доставиш доказе у виду уверења надлежне јединице Пореске управе и надлежне пореске администрације локалне самоуправе. Уколико си регистрован у систему ПДВ-а, пре подношења регистрационе пријаве треба да се одјавиш из овог регистра.

Брисање у другом случају могуће је искључиво уколико су испуњени неки услови које прописује закон, а нарочито:

  1. смрт или губитак законских капацитета;
  2. истеком времена, ако си регистровао предузетничку радњу на одређено време;
  3. ако Народна банка Србије или Пореска управа поднесу предлог за брисање из регистра, под условом да је твој рачун без прекида у блокади дуже од две године;
  4. ако је правноснажном пресудом утврђена ништавост регистрације предузетника;
  5. ако ти је изречена мера забрана обављања делатности у неком поступку пред државним органима, а ти на основу тога не региструјеш у року од 30 дана прекид обављања делатности или не одјавиш делатност;
  6. ако је судском одлуком наложено брисање регистроване адресе твог седишта услед тога што немаш правни основ (власништво или закуп) за коришћење тог простора, а не региструјеш нову адресу у року од 30 дана од дана правноснажности те пресуде.

У неким случајевима, Агенција за привредне регистре може да ти да додатни рок да отклониш неправилности у свом пословању и избегнеш брисање из регистра. Ти случајеви обухватају ситуације под тачком 3., 5. и 6. Овај рок траје 90 дана и почиње да тече од дана када је Агенција за привредне регистре објавила да су се стекли услови за брисање из регистра. Уколико ни у том року не отклониш неправилности, надлежни регистратор има обавезу да донесе решење о брисању из регистра у року од 30 дана од истека рока за отклањање неправилности.