Калкулатор паушалног пореза

Корисни савети

Комбинација више рачунарских програма који чине самосталне целине и заштићени су ауторским правом

Често ће приликом креирања рачунарског програма бити коришћене компоненте раније створених рачунарских програма.Било да си ти аутор тих компоненти или твој запослени користи компоненте које је развио за потребе претходних пројеката или је њихов аутор неко треће лице, неопходно је да правилно заштитиш сопствено ауторско дело од повреде ауторског права али и да избегнеш да ти на овај начин извршиш повреду. туђег ауторског права.То ћеш учинити тако што ћеш јасно дефинисати ту претходно насталу интелектуалну својину одређивањем шта све она обухвата.Ако користиш компоненте рачунарских програма чији су аутори трећа лица, мораш да имаш њихову сагласност и уредиш евентуално плаћање ауторских накнада тим лицима.Са друге стране, у твом је интересу да задржи сва права на претходно насталој интелектуалној својини чији си ти аутор могао да настави да се користи у даљем пословању.Твом клијенту мора бити јасно на чему стиче права иу ком обиму, а све то дефинише уговором са клијентом.

Ако пропустиш а ова питања уредиш уговором излажеш се ризику губитка или ограничења сопствених ауторских права или одговорности за штету због неовлашћене употребе туђег ауторског дела.

Писање рачунарског програма који чине и сегменти који представљају софтвер отвореног кода

Према Опен Соурце Инитиативе, лиценца отвореног кода дозвољава слободно коришћење, измене и дељење рачунарског програма који се уклапа у критеријуме Open Source Initiative.Када се креира сопствени рачунарски програм, можда ћете бити у прилици да користите Open-source софтвер и то није уобичајено, али морате водити рачуна о садржинској лиценци која уређује услове коришћења Open-source софтвера.Ако креираш рачунарски програм употребом Open-source софтвера који је у режиму цопилефт лиценце, губи право да трећим лицима забраниш да га користе, проучавају, мењају и умножавају.Да би избегао ситуације које те могу ставити на позицију да крши туђа ауторска права, односно да Опен-е користи супротне услове из лиценци софтвера које се на њих упознаје важно је да се детаљно са садржајем лиценце, односно да се побринеш да су твоји запослени упознати са интерним правилима коришћења софтвера отвореног кода.

Ваш ангажман се састоји из рада у програму вашег налога

У ситуацији када креираш рачунарски програм за клијента тако што користи клијентов рачунарски програм који мења на уговорени начин – допуњаваш, ажурираш, додајеш нове функционалности итд., клијент ће вероватно имати прецизне спецификације које ћеш се придржавати, у смислу ефеката који треба да буду постигнути. тим новим програмом.Под претпоставком да је ваш клијент искључиви власник рачунарског програма, велика је вероватноћа да ће желети да стекне власништво и на измењеној верзији рачунарског програма.Твој клијент ће бити тај који ће преузети иницијативу да уговором обезбеди за себе најшири могући обим права, без временског и просторног ограничења.С обзиром на природу оваквог типа ангажовања, изгледа вероватно да ћете узајамне односе решавати путем уговора о наруџбини рачунарског програма, а не уговором о лиценци.И овде треба да водиш рачуна о сопственој претходно развијеној интелектуалној својини, ако је потребно да се употреби у извршавању уговора као ио обавезама и заштити у односу на евентуално екстерно ангажовање лица, о чему смо писали изнад.

Ангажован си на пројекту који се финансира из буџета Републике Србије

Једна од могућих ситуација је да ангажују да учествујеш у научноистраживачком пројекту, који спроводи акредитована научноистраживачка организација, како што је на пример факултет или институт, а финансира се из средстава Републике Србије.Ово је специфична ситуација, будући да резултати истраживања финансираних средстава из буџета Републике Србије припадају тим научноистраживачким организацијама као реализаторима истраживања.Због тога ће бити потребно да закључиш један или више уговора са научноистраживачком организацијом, којима ћеш дефинисати обим и накнаду за услуге које пружаш у сврху креирања рачунарског програма, а посебно права и обавезе у вези са ауторским делом које настаје у вези са пројектом, чији си аутор.Уговором са научноистраживачком организацијом споразумећеш се о процентуалном учешћу у расподели добити у случају искоришћавања рачунарског програма.Најчешће ће бити неопходно да научноистраживачкој организацији уступиш имовинска права на искључив начин, како би јој омогућио да слободно комерцијализује рачунарски програм, уз обавезу да ти исплаћује део добити остварене комерцијализацијом.Битно је да знаш да тада губиш право да искориштаваш своје ауторско дело, али и даље задржаваш право да будеш означен као његов аутор као и да даш сагласност за даљи пренос права, за коју ће редовно бити уговорено да је не смеш неоправдано ускратити.

Рад за страну компаније – шта треба да обратим пажњу приликом закључења уговора

У пракси се често закључује уговор о изради компјутерског програма са компанијом регистрованом у иностранству. У тим случајевима, уговори који се закључују садрже карактеристичне одредбе које одражавају преговарачку снагу налога из иностранства. Неке од тих одредаба се односе на заштиту поверљивих података, неке на пренос права интелектуалне својине (који може обухватити више права у односу на она која се су предмет преноса према српском праву), а неке на карактеристичне одредбе у случају закључивања између страна из различитих уговора. држава. У наставку можете да нађете карактеристичне примере таквих одредаба и објашњења ризика који су са њима повезани.

 • Пословна тајнаУ овом случају, реч је о пословној тајни која није у вези са вашим бизнисом, већ сазнаје на основу закључења уговора на основу којег ћете пружати одређене услуге/израдити софтвер/побољшати његове перформансе и сл.У том случају, може се десити да наиђеш на овакву одредбу: Пословнетајне укључују, али нису ограничене на било који податак или информацију, технику или процес, алат или механизам, формулу или једињење, образац или резултате тестова који се односе на пословање Клијента, који су тајни и власнички за Клијента, и који дају предузећу конкурентску предност тамо где би се разумно могло очекивати да ће објављивање те пословне тајне нанети штету Клијенту.Коментар:Прешироко одређење шта се сматра пословним тајном (могуће је да би суд у пракси сузио овај појам, али је вођење спора повезано са додатним ризиком у смислу у коме ће се водити поступак, што не мора бити Србија, како је објашњено доле).Додатно, није реткост да уговори садрже следећу одредбу у вези са трајањем обавеза чувања пословне тајне:Консултант је сагласан да неће открити, открити, пријавити или користити, у било коју сврху, било коју пословну тајну коју је Консултант прибавио, осим на основу овлашћења од стране Клијента, или у складу са законом. Обавезе поверљивости ће се примењивати током трајања овог уговора и трајаће неограничено након раскида овог уговора.Коментар: Обавеза чувања пословне тајне није временски ограничена.Када је реч о престанку сарадње или престанку основа за приступ документима који садрже податке који представљају пословну тајну, у највећем броју случајева уговори са налогодавцима из иностранства садрже одредбу која прописује враћање целокупне документације која садржи информације које представљају пословну тајну налогодавца, без одговарајуће обавезе налогодавца. изда писану потврду или на други начин констатује да си извршио своју обавезу. На тај начин, у потенцијалном судском поступку твоја позиција биће отежана будући да неће имати доказно средство да си извршио ову обавезу. Пример овакве уговорне одредбе гласи:По истеку или раскидању овог уговора, Консултант ће вратити Клијенту сву имовину, документацију, евиденцију или поверљиве информације које су власништво Клијента.Коментар: У овом случају, савет је да уговориш додатну одредбу на основу које се налогодавац обавезује да на неки начин потврди да си испунио своју обавезу враћања докумената који садрже пословну тајну, односно да више немаш приступ тим подацима.

Меродавно право

Овај уговор ће бити вођен и тумачен у складу са законима _________.Оваква одредба значи да ће се на тумачење свих права и обавеза из уговора применити страно право (чија садржина нам није позната). Чак и да нађемо закон о облигационим односима државе чије ће се право примењивати на уговор, не можемо ни претпоставити који би све прописи били променљиви у конкретној ситуацији. То значи да ће судија који буде поступао у потенцијалном спору применити српско право само уколико је то прописано правом државе за које су се уговорне стране определиле да се примењује на њихов однос.Последица укључивања овакве одредбе у уговор значи да неће моћи са сигурношћу да знаш које су твоја права и обавезе из односа са налогодавцем, па чак ни како право које ће се применити на тумачење твојих права и обавеза третира уговор – чак и да ли је говор пуноважан и производи дејства.Прича се посебно компликује када у обзир узмемо то да може да се деси да уговор не прописује или који ће суд бити надлежан за решавање спора или да прописује да ће то бити суд у иностранству. У том случају, треба да узмеш у обзир следеће ризике у вези са решавањем спора у иностранству:

 • трошкови поступка могу бити изузетно велики
 • српски адвокати не могу да заступају клијента пред страним судом јер немају лиценцу
 • а уз то је процесно право страних држава потпуна непознаница иу старту те ставља у неповољан положај

Уколико постоји простор за преговарање, важно је да уговориш српско право као меродавно, и то без правила српског права о сукобу закона, као и да надлежан буде српски суд на следећи начин:Стране ће настојати да реше све потенцијалне спорове који могу настати из овај споразум уз обострану сагласност и на пријатељски начин. Уколико странке не реше спор на овај начин, стране су сагласне да је за све спорове који произилазе из или у вези са овим уговором надлежан суд у Београду.Такође, уговор може садржати одредбе које прописују:

 • да ти обезбеђујеш опрему и остале услове за пружање услуга
 • да си ти обавезан да платиш порезе, доприносе и све остале дажбине

У том случају, размислите да ли желите да измените ове одредбе или да повећате накнаду за свој рад по овој основи.

У преговорима, уколико нисте у позицији да испреговараш све измене у твоју корист, фокусирај се на

 • јасно одређење накнаде за твоје услуге и онога што она обухвата
 • ограничење рока у коме ћеш бити обавезан да чуваш пословну тајну
 • ограничење рока у коме ћеш бити обавезан да надокнадиш штету налогодавцу која је настала у вези са твојим радом или услугом коју си му пружио.
 • меродавно право за уговор буде српско право, без правила српског права о решавању сукоба закона
 • надлежан суд буде месно надлежан суд у Србији