Калкулатор паушалног пореза

Побијање радњи стечајног дужника

Побијање радног стечајног дужника подразумева ситуацију у којој је стечајни дужник закључио одређене правне послове пре отварања стечајног поступка, који умањују имовину из које би се наплатили повериоци у стечајном поступку на један од следећих начина:

  • предузетом радњом се нарушава равномерно намирење стечајних поверилаца или оштећују повериоци (на пример, случај у коме радња стечајног дужника доводи до оштећења поверилаца представља закључење неког уговора који служи као средство за отуђење имовине стечајног дужника у тренутку када је извесно да ће доћи до стечаја по цени). нижој од тржишне, тако да је име стечајног дужника и друге уговорне стране да заправо оставе утисак да је закључен уговор по тржишним условима, иако је циљ закључења тог говора да та имовина не уђе у стечајну масу)
  • предузетом радњом се неки стечајни повериоци стављају у повољан положај од других (ова ситуација укључује давање одређене предности неком стечајном повериоцу у тренутку када је извесно да ће доћи до стечаја, као што је на пример установљење неког заложног права којим се обезбеђује његово потраживање како би се овај поверилац квалификован као обезбеђени поверилац и добио предност у наплати свог потраживања)

При томе, пропуштање неке радње која за резултат има умањење имовине из које би се повериоци наплатили у стечајном поступку, а која има исти резултат као предузимање неке радње која доводи до неравномерног намирења или оштећења стечајних поверилаца, тј. која неке стечајне повериоце ставља у неравноправан положај, изједначава се са предузетим радњама које су предмет побијања. На пример, уколико је против стечајног дужника покренут извршни поступак ради наплате дуга на основу издате фактуре, при чему је постојао основ да стечајни дужник истакне приговор у том поступку и то није учинио, на основу чега постоји захтев да поверилац који је покренуо поступак извршења потраживања. на имовини која је део стечајне масе, постоји могућност подношења захтева за побијање.

  • У ком периоду је могуће вршити побијање

Од дана отварања стечајног поступка до дана одржавања рочишта за главну деобу.

  • Који правни послови и правно радње не могу бити предмет побијања?

Не могу се побијати поклони, под условом да су у време када су учињени били сразмерни финансијским могућностима стечајног дужника и уобичајени за приватну грану у којој стечајни дужник послује.