Калкулатор паушалног пореза

Пореска контрола пословања

Приликом вршења пореске контроле, порески инспектор проверава да ли испуњаваш своје пореске обавезе, односно да ли правилно исказујеш пореску обавезу која настаје у твом пословању кроз пореске пријаве, порески биланс, рачуноводствене извештаје и друге документе које подносиш Пореској управи у току свог пословања.

Додатно - остављамо ти линк    ка релевантним контролним листама.

Основ за пореску контролу

Сваке године Пореска управа по службеној дужности усваја Годишњи план пореске контроле, који се заснива на процени ризика и значаја пореских обвезника и на основу ког се врши се селекција субјеката у односу на које ће инспекцијски надзор бити извршен. У највећем броју случајева, Пореска управа има обавезу достављања налога или позива за пореску контролу пре отпочињања пореске контроле, и то слањем налога или позива препорученом пошиљком, обичном пошиљком или преко службеног лица пореског органа, односно на пословну адресу твоје електронске поште, преко портала Пореске управе. Уколико се налог, односно позив за пореску контролу, уручује лично, сматра се да је достављен оног дана када је уручен твом законском заступнику, односно директору друштва са ограниченом одговорношћу, пуномоћнику, пореском пуномоћнику или запосленом. У случају слања поштом, сматраће се да је документ на основу кога се врши пореска контрола уручен 15 дана од датума слања.

Ако се пореска контрола врши ради утврђивања усклађености евиденције преко фискалних каса или усклађености ангажовања запослених са законом, пореска контрола може да се изврши и без претходног достављања налога, односно позива за пореску контролу.

Право на приговор на налог, односно позив за пореску контролу

Одмах након пријема налога, односно позива за пореску контролу, имаш право да поднесеш усмени приговор са образложењем разлога због којих пореска контрола треба да се одложи и да приговор у писменој форми доставиш Пореској управи у року од 24 часа од тренутка пријема налога, односно позива за пореску контролу.

Међутим, инспектор може извршити пореску контролу и пре доношења одлуке о одобравању одлагања од стране Пореске управе, уколико је по његовој оцени приговор поднет само из разлога одлагања пореске контроле, што мора бити унето у записник о пореској контроли.

Где се обавља пореска контрола?

Пореска контрола ће се најчешће вршити у твојим пословним просторијама, а изузетно на другом месту (нпр. у твом стану), уколико порески инспектор сматра да је то неопходно имајући у виду предмет пореске контроле. У случају да се пореска контрола обавља ван пословних просторија, порески инспектор има обавезу да о томе унесе белешку у записник о пореској контроли. Имаш право да лично или преко заступника или пуномоћника присуствујеш пореској контроли (ово право може бити ускраћено само ако порески инспектор утврди да твоје или присуство заступника или пуномоћника утиче на пореску контролу на начин да је онемогућава или одлаже.)

У које време се врши пореска контрола?

По правилу, пореска контрола се обавља за време твог радног времена, а изузетно по истеку радног времена. Уколико се пореска контрола врши по истеку радног времена, може трајати најдуже до почетка радног времена следећег радног дана. Није могуће истаћи приговор на вршење пореске контроле ван радног времена.

Твоје обавезе у поступку вршења пореске контроле

Твоја основна обавеза се односи на омогућавање пореском инспектору да изврши увид у твоје пословне књиге, евиденције и другу документацију од значаја за пореску контролу или, ако ти ниси у могућности да му обезбедиш приступ овој документацији, одредиш друго лице – финансијског директора, рачуновођу и слично - које ће омогућити увид пореском инспектору. Осим тражења информација од пореског обвезника, порески инспектор има право да тражи информације од значаја за вршење пореске контроле и од твојих запослених усменим путем.

Обавеза достављања записника о пореској контроли

Порески инспектор је дужан да води записник о пореској контроли и да га након контроле достави пореском обвезнику. На записник можеш поднети приговор у року од осам дана од дана пријема записника, а уколико је пореска контрола извршена у вези са прометом оствареним преко фискалне касе или у вези са радним ангажманом запослених у року од два дана од дана пријема записника.

Последице утврђивања неусклађености са пореским правилима

Уколико се у току пореске контроле утврди да си непотпуно или нетачно утврдио износ пореске обавезе у пореској пријави или да је на други начин поступио супротно правилима приликом припреме документације која се подноси Пореској управи, Пореска управа ће у року од 60 дана од дана достављања записника донети решење о утврђивању пореске обавезе. Уколико је пореска пријава основ за евидентирање износа утврђеног пореза, имаш обавезу да поднесеш нову пореску пријаву и извршиш плаћање пореза у складу са решењем Пореске управе у року од 15 дана од дана достављања решења.

Ако се у поступку пореске контроле констатује да си поступио супротно закону, Пореска управа може решењем да наложи мере које мораш да предузмеш да би отклонио неправилности.

У случају да не отклониш неправилности у року одређеном решењем, Пореска управа може донети решење којим прописује рестриктивне мере док не поступиш по решењу о отклањању неправилности:

 • забрана располагања средствима на рачуну, осим у сврху измирења обавеза по основу пореза;
 • привремена забрана обављања делатности;
 • привремена забрана обављања одређених послова;
 • привремена забрана отуђења ствари у случају основане сумње да ће њиховим отуђењем измирење пореске обавезе бити осујећено, односно онемогућено.

Случајеви у којима је могуће изрећи меру забране обављања делатности

Забрана обављања делатности може се изрећи у трајању до годину дана ако порески инспектор у вршењу пореске контроле утврди да:

 • немаш веродостојну документацију од значаја за утврђивање пореза или не представљаш промет од пословања на веродостојан начин и у складу са законом;
 • ангажујеш лица без уговора о раду или другог уговора којим се регулише њихов статус, како би избегао плаћање пореза;
 • не пријављујеш ангажована лица на обавезно социјално осигурање.

Дужина мере забране вршења делатности зависи од тога да ли је порески инспектор већ утврђивао неправилности у твом пословању и изриче се:

 • у трајању до 15 дана уколико се у поступку контроле код пореског обвезника утврди неправилност први пут;
 • у трајању до 90 дана уколико се у поступку контроле код пореског обвезника утврди неправилност други пут;
 • у трајању до једне године уколико се у поступку контроле код пореског обвезника утврди ова неправилност трећи пут.

Прописане казне у случају непоступања у складу са обавезама које порески обвезник има приликом вршења пореске контроле

Новчаном казном од 100.000 до 2.000.000 динара казниће се за прекршај друштво са ограниченом одговорношћу (док ће се његов директор казнити новчаном казном од 10.000 до 100.000 динара) ако:

 • је пореском инспектору онемогућено да уђе у просторије у којима обављаш делатност ради спровођења контроле или му онемогућиш увид у пословне књиге и другу документацију, као и у случају да пореског инспектора у вршењу пореске контроле спречава твој запослени;
 • на захтев Пореске управе, односно пореског инспектора, не поднесеш документацију или релевантне информације за утврђивање висине пореза;
 • отуђиш ствари за које је порески инспектор изрекао меру привремене забране отуђења.

За предузетника је у случају да учини једну од претходних радњи прописана новчана казна од 50.000 до 500.000 динара.

Новчаном казном од 100.000 до 500.000 динара казниће се за прекршај правно лице (док ће директор бити кажњен казном од 10.000 до 20.000 динара) ако не стави на располагање одговарајуће место за рад пореских инспектора у поступку пореске контроле. За овај прекршај предузетник ће се казнити новчаном казном од 15.000 до 150.000 динара.