Калкулатор паушалног пореза

Дужност обавештавања пре закључења уговора

Пре него што закључиш уговор о пружању услуга, потребно је да клијента/потрошача претходно обавестиш о:

  1. основним обележјима услуге коју пружаш;

  2. свом пословном имену, матичном броју, адреси седишта и броју телефона,

  3. продајној цени или начину на који ће се она обрачунати уколико се због природе пружене услуге цена не може утврдити унапред, као и о свим додатним поштанским трошковима и трошковима транспорта и испоруке, те о могућности да се ти трошкови потрошачу могу ставити на терет,

  4. начину плаћања, начину и року испоруке и начину извршења других уговорних обавеза,

  5. постојању законске одговорности због несаобразности робе или услуге уговору,

  6. начину изјављивања рекламације (више о томе на линку  ),

  7. условима за раскидање уговора, уколико је закључен на неодређено време или уколико се продужава аутоматски, те о

  8. могућности вансудског решавања спорова.

Терет доказивања извршења обавезе обавештавања потрошача сносиш ти.