Калкулатор паушалног пореза

Труднице и породиље предузетнице

Као предузетница можеш да оствариш право на осталу накнаду по основу рођења и неге детета имаш уколико:

a.  Региструјеш привремени прекид обављања делатности

У овом случају, накнада на коју имаш право израчунава се:

  • Добијањем основице коју чини збир месечних основица на које су плаћани порез и доприноси за обавезно социјално осигурање за 18 месеци који претходе месецу у којем је дошло до компликација у вези са одржавањем трудноће или рођења детета (уколико си обављала пословање у периоду краћем од 18 месеци пре одласка на трудничко или породиљско боловање, сабраће се просечне основице за месеце у којима си обављала делатност и шодно томе плаћала порезе и доприносе за обавезно социјално осигурање
  • Добијањем месечне основице која се израчунава тако што се основица подели са 18
  • Добијањем износа накнаде тако што се месечна основица подели са 1,5

Пример: Имаш предузетничку радњу 8 месеци и основица на коју си плаћала порез и доприносе за обавезно социјално осигурање је износила 80.000 РСД. У том случају, месечна основица се израчунава на следећи начин: 8*80.000/18=око 35.555. У том случају, накнада коју остварујеш израчунава се на следећи начин: 35.555 РСД/1,5=23,705 РСД.

Основица на коју се плаћају порези и доприноси једнака је заради (уколико си основала предузетничку радњу са исплатом личне зараде), односно опорезивој добити или паушално утврђеном приходу (уколико се ниси определила за исплату личне зараде).

Износ накнаде не може бити већи од 3 просечне плате, а за права остварена од 1. јануара 2022. године од 5 просечних плата.

 

б. Наставиш обављање пословне активности уз ангажовање пословође У овом случају, потребно је да извршиш регистрацију пословође при Агенцији за привредне регистре, а упутство за подношење ове регистрационе пријаве можеш да нађеш на следећем линку: .У овом случају, с обзиром на то да настављаш да обављаш предузетничку делатност за време остваривања права на остале накнаде, имаш обавезу плаћања пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање (основицу доприноса чини лична зарада, односно опорезива добит, односно паушално утврђени приход).