Калкулатор паушалног пореза

Легалност софтвера

Пореска управа је надлежна и за испитивање легалности софтвера. То је у надлежност посебног Сектора за издвојене активности Пореске управе, у коме је формирана Група за контролу легалности софтвера.Више о томе шта и како Пореска управа контролише када проверава легалност софтвера можеш прочитати у контролној листи легалности софтвера, на сајту Пореске управe:  У случају да порески инспектор утврди неправилности и незаконитости у коришћењу софтвера, он може изрећи неку од следећих мера:

 1. превентивне мере којима те инспектор, суштински, саветује како да предупредиш кршење закона И прописа:
  • упозоравање на законске обавезе и санкције за њихово непоштовање
  • налагање предузимања одређених радњи или суздржавања од штетних радњи
  • указивање на могућност наступања негативних последица
 2. мере за отклањање незаконитости у складу са посебним законимаОве мере изричу се посебним решењем које инспектор доноси у случају да надзирани субјект у року који му је остављен не отклони неправилности уочене у току инспекцијског надзора. Таква могућност инспектору стоји на располагању у року од 60 дана од дана када је пореском обвезнику достављен записник о извршеном надзору. У случају да обвезник пропусти да предузме наложене мере у додатном року од 15 дана од дана њиховог одређивања, порески инспектор поднеће пријаву за привредни преступ или прекршајну пријаву, у складу са Законом о привредним преступима, односно Законом о прекршајима.
 3. посебне мере наредбе, забране и заплене, као што су:
  • забрана обављања делатности
  • забрана вршења активности
  • заплена предмета, документације и робемере за заштиту права трећих лица, у смислу упознавања трећих лица чија права је надзирани субјект повредио (на пример, неовлашћено коришћење софтвера на коме права И лиценцу има неки други субјекат, подразумева И обавезу објашњавања тог другог лица И заштите његових права)

Казнене одредбе Закона о ауторским и сродним правима предвиђају високе новчане казне за привредне субјекте који нелегално искоришћавају овлашћења носилаца права интелектуалне својине на рачунарским програмима и базама података. Новчано се може казнити предузетник, правно лице, али И одговорно лице (директор, законски заступник.)