Калкулатор паушалног пореза

Фонд за развој

 

У наставку можете пронаћи информације о програмима Фонда за развој који можете да пријавите и добијете додатно финансирање за свој бизнис. Оно што треба да имаш у виду је да се средства која се одвајају за финансирање по програмима Фонда за развој распоређују док се не распореде средства која су намењена за ову сврху. То значи да се конкурси расписују до момента у ком су расподељена сва средства за тај конкретан програм. Због тога је потребно да сваки пут провериш да ли је програм отворен, као и да детаљно прочиташ које услове треба да испуниш да би конкурисао за средства, што можеш да пронађеш на сајту Фонда за развој .

Програм подстицања предузетништва кроз програм намењен финансирању жена предузетница и младих

На основу овог програма, можете да добијете 35% бесповратних средстава од вредности улагања или 45%, уколико дуже од годину дана послује на изразито неразвијеном подручју које припада четвртој групи развијености. По овом програму можете очекивати најмање 400.000 динара финансијске помоћи, а највише 6.000.000 динара.Од укупног износа улагања, уколико не припада привредним субјектима који послују на изразито неразвијеном подручју, структура финансирања коју можете очекивати:

 • износ бесповратних средстава у минималном износу од 140.000 динара, с тим да тај износ не може прећи 2.100.000 динара
 • износ кредита који не може бити нижи од 260.000 динара, односно виши од 3.900.000 динара

Уколико послује на изразито неразвијеном подручју које припада четвртој групи развијености, структура финансирања је следећа:

 • износ бесповратних средстава у минималном износу од 180.000 динара, с тим да тај износ не може прећи 2.700.000 динара
 • износ кредита који не може бити нижи од 220.000 динара, односно виши од 3.300.000 динара

Програм нуди кредит са грејс периодом од једне године и роком отплате не краћем од 3 и не дужем од 5 година. Годишња каматна стопа износи 1% у случају да је корисник средстава обезбедио банкарску гаранцију као средство обезбеђења или 2% за друга средства обезбеђења.Да би могао да конкуришеш на овај програм, потребно је да се испуне следећи услови:

 • твој бизнис је основан у форми предузетничког рада или привредног друштва које припада микро или малим правним лицима
 •  оснивач друштва који уједно обавља функцију директора је жена или су жене већински власници удела у друштву и бар један од њих обавља функцију директора;или
 • оснивач друштва који уједно обавља функцију директора има испод 35 година или су лица која су млађа од 35 година већински власници и обављају функцију директора
 • твој бизнис је регистрован у Агенцији за приватни регистар не раније од 5 година пре подношења захтева
 • у тренутку објављивања јавног позива за конкурисање за средства нису оснивач других привредних субјеката – морају бити брисани из регистра или је дошло до преноса свих права која је имала у том привредном субјекту.
 • средства ћете користити за куповину опреме, текуће одржавање пословног простора (до износа 350.000 динара) или за покривање трошкова редовног пословања (под условом да не прелазе 20% улагања – нпр. закуп пословног простора, плаћање комуналних трошкова и зарада запослених. У ове трошкове не спадају трошкови које твој бизнис има по основу коришћења различитих извора финансирања, односно отплате зајмова и кредита)
 • у претходне две године нису користили државну помоћ или де минимис помоћ која прелази износ од 23.000.000 динара
 • твој бизнис није користио средства из буџета која се одређују за подршку новооснованим субјектима
 • уколико средства користиш за извођење радова или набавку опреме, твој добављач не може бити физички лице и не сме се сматрати лицем које је повезано са твојим бизнисом.
 • као оснивач привредног друштва запослен у друштву на неодређено време, а уколико има више оснивача, бар један има закључен уговор о раду са друштвом;
 • бесповратна средства неће се користити за покривање трошкова у вези са активностима и пројектима који су почели пре расписивања конкурса
 • ниједан оснивач не обавља функцију директора или је члан органа управљања у привредном друштву које се бави сличном делатношћу као твој бизнис, не обавља функцију законског заступника друштва које се бави сличном делатношћу нити је у руководству удружења које спроводи активности у тој области.

Право на финансирање губиш уколико у року од три године од добијања средстава:

 • твој бизнис престане са радом и избришеш га из регистра
 • продаш опрему чију куповину финансирао на основу програма или је даш другом на коришћење
 • престане твој статус као директора друштва или се прекине твој радни однос у друштву
 • твој бизнис није активан и не подноси финансијске извештаје

На овај програм се за сваку годину можете пријавити до 31.12. те године. Уколико испуните услове за конкурисање, више о овом програму и документацији можете да нађете на  .

Програм финансирања почетника у пословању

На основу овог програма, можете да добијете бесповратна средства у висини од 30% од износа улагања, односно 40% уколико послује на територији која спада у четврти ниво развијености. За преостали износ улагања програм нуди кредит са грејс периодом од једне године и роком отплате не краћем од 3 и не дужем од 5 година. Годишња каматна стопа износи 1% у случају да је корисник средстава обезбедио банкарску гаранцију као средство обезбеђења или 2% за друга средства обезбеђења.Уколико припада групи привредних субјеката која могу аплицирати максимално за износ бесповратних средстава у висини од 30%, тада ће структура финансирања твог пословања бити следећа:

 • износ бесповратних средстава у минималном износу од 120.000 динара, с тим да тај износ не може прећи 1.800.000 динара
 • износ кредита који не може бити нижи од 280.000 динара, односно виши од 4.200.000 динара

Уколико послује на територији која спада у четврти ниво развијености, однос финансирања по основу бесповратних средстава и кредита је следећи:

 • износ бесповратних средстава у минималном износу од 160.000 динара, с тим да тај износ не може прећи 2.400.000 динара
 • износ кредита који не може бити нижи од 240.000 динара, односно виши од 3.600.000 динара

Да би могао да конкуришеш на овај програм, потребно је да се испуне следећи услови:

 • твој бизнис у форми предузетничке радње или привредног друштва је почео са пословањем најраније две године пре подношења захтева
 • средства ћете користити за куповину опреме, текуће одржавање пословног простора (до износа 350.000 динара) или трошкове редовног пословања (под условом да не прелазе 20% улагања)
 •  оснивачи привредног друштва су искључиво физичка лица
 • у тренутку објављивања јавног позива за конкурисање за средства нису оснивач других привредних субјеката – морају бити брисани из регистра или је дошло до преноса свих права која је имала у том привредном субјекту.
 • бесповратна средства неће се користити за покривање трошкова у вези са активностима и пројектима који су почели пре расписивања конкурса
 • као оснивач привредног друштва запослен у друштву на неодређено време, а уколико има више оснивача, бар један има закључен уговор о раду са друштвом
 • у претходне две године нису користили државну помоћ или де минимис помоћ која прелази износ од 23.000.000 динара
 • твој бизнис није користио средства из буџета која се одређују за подршку новооснованим субјектима
 • као оснивач привредног друштва запослен у друштву на неодређено време, а уколико има више оснивача, бар један има закључен уговор о раду са друштвом
 • ниједан оснивач не обавља функцију директора или је члан органа управљања у привредном друштву које се бави сличном делатношћу као твој бизнис, не обавља функцију законског заступника друштва које се бави сличном делатношћу нити је у руководству удружења које спроводи активности у тој области.

Уколико је ваш бизнис већ користио субвенције Фонда за развој, могуће је да неће имати право учешћа у овом програму. Субвенције које искључују право да конкуришеш за овај програм су: Програм подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању у 2020. години, Програм подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању у 2021. години, Програм подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за жене предузетнице и младе у 2021. години, Програм подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за жене предузетнице и младе у 2022. години и Програм промоције предузетништва и самозапошљавања.На овај програм се за сваку годину можете пријавити до 31.12. те године. Уколико испуните услове за конкурисање, више о овом програму и документацији можете да нађете на  .Постоји још програма који спроводи Фонд за развој, као што су Програм подстицања предузетништва кроз развојне пројекте који је затворен за 2022. годину , Програм давања инвестиционих кредита и Програм кредита за обртна средства .Такође, имаш могућност да користиш саветодавне услуге Развојне агенције Србије за припрему документације за учешће на овим пројектима. Више о обиму саветодавних услуга које пружа Развојна агенција Србије можете сазнати на овом линку