Калкулатор паушалног пореза

Услови који се односе на снабдевање водом

Потребно је да обезбедиш одговарајуће снабдевање водом за пиће, која се користи када је потребно да се спречи контаминација хране.

Чиста вода може да се употребљава за све производе рибарства, а чиста морска вода може да се употребљава за живе шкољкаше, бодљокошце, плашташе и морске пужеве, као и за спољашње прање, при чему за снабдевање том водом морају да буду обезбеђени одговарајући услови и опрема који обезбеђују да коришћење те воде није извор контаминације за храну.

У случају када се за потребе гашења пожара, производњу паре, хлађење и друге сличне намене употребљава вода која није за пиће, мора да буде обезбеђено да та вода циркулише у одвојеном, посебно обележеном цевоводу који није повезан и не дозвољава враћање те воде у систем цевовода у коме је вода за пиће.

Рециклирана вода која се употребљава у преради или као састојак хране, не сме да представља ризик за контаминацију и мора да одговара стандардима који су прописани за воду за пиће, осим ако се докаже да квалитет те воде нема утицаја на здравствену исправност хране која је у завршном облику производње.

Лед који долази у контакт са храном, као и лед који може да контаминира храну, мора да се производи из воде за пиће. Додатно производња, руковање и складиштење леда спроводи у условима који га штите од контаминације.

Појашњење - Чиста вода може да се употребљава за све производе рибарства приликом припреме хране, а чиста морска вода може да се употребљава за живе шкољкаше, бодљокошце, плашташе и морске пужеве, као и за спољашње прање производа, при чему за снабдевање том водом морају да буду обезбеђени одговарајући услови и опрема који обезбеђују да коришћење те воде није извор контаминације за храну.

Пара која се користи у непосредном контакту са храном не сме да садржи материје које представљају ризик за здравље, као ни материје који би могли да контаминирају храну.

Ако се храна обрађује топлотом у херметички затвореним контејнерима или посудама, мора да се обезбеди да вода која се користи за хлађење контејнера и посуда после топлотне обраде не буде извор контаминације хране.