Калкулатор паушалног пореза

Обавеза запошљавања особе задужене за контролу забране пушења

Непходно је да у свом малопродајном објекту имаш лице које ће да буде одговорно за контролу забране пушења.

Ово лице може да спроведе забрану пушења у свим просторијама малопродајног објекта. Ово лице може да задужи додатне запослене да у његово име и за његов рачун контролишу поменуту забрану.

Потребно је да на једном или више видних места у малопродајном објекту истакнеш име одговорног лица, заједно са подацима о месту где се то лице налази и његовим контакт телефоном.

Потребно је да одговорно лице упознаш са његовим обавезама, као што су:

  • да надгледа и контролише забрану пушења;

  • да усмено наложи прекршиоцу забране пушења да престане са пушењем у простору за који је то лице задужено, као и да предузме мере да се из тог простора удаљи лице које и после усменог налагања није престало са пушњењем;

  • да покрене, односно предложи покретање поступка за утврђивање повреде радне дисциплине против твог запосленог, а које је прекршило забрану пушења; и

  • да састави извештај о повреди забране пушења (овај извештај се чува најмање 12 месеци од дана састављања и мора да се да на увид на твој захтев, захтев надлежног инспектора или државног органа).