Калкулатор паушалног пореза

Обавеза израде елабората заштите од пожара и друге заштитне мере

Пре свега, потребно је да организујеш спровођење превентивних мера заштите од пожара са потребним бројем лица стручно оспособљених за спровођење мера заштите од пожара и обезбедиш адекватну опрему и уређаје за гашење пожара.

У организовању свог пословања, не треба да испустиш из вида и доношење Правила заштите од пожара, која треба да обухвате:

  • организацију технолошких процеса на начин да ризик од избијања и ширења пожара буде отклоњен, а да у случају његовог избијања буде обезбеђена безбедна евакуација људи и имовине и спречено његово ширење;

  • заштиту од пожара у зависности од намене објекта са потребним бројем лица оспособљених за обављање послова заштите од пожара;

  • план евакуације и упутства за поступање у случају пожара;

  • план како обучити запослене да спроводе противпожарну заштиту;

  • права, обавезе и одговорности запослених за спровођење превентивних мера заштите од пожара ипрорачун максималног броја људи који се могу безбедно евакуисати из објекта.

Главна документација коју је потребно да прибавиш у области противпожарне заштите обухвата: Главни пројекат заштите од пожара и елаборат заштите од пожара.

Главни пројекат представља саставни део техничке документације за изградњу, модернизацију и реконструкцију објеката са свим повезаним инсталацијама, опремом и уређајима. Његови саставни делови су: технички извештај, прорачунски основи, графичка документација и преглед опреме и средстава за заштиту од пожара. Израђује га привредно друштво односно друго правно лице које је уписано у одговарајући регистар за обављање делатности израде техничке документације, које има овлашћење Министарства унутрашњих послова за израду Главног пројекта заштите од пожара и има запослена лица са лиценцом за израду пројекта заштите од пожара. Да би могло да има поменуту лиценцу, за запосленог се подразумева да има:

  • најмање високу стручну спрему техничког смера;

  • најмање пет година радног искуства на пословима пројектовања мера заштите од пожара или њиховог надзора;

  • положен стручни испит из области противпожарне заштите.

Саветујемо ти да се придржаваш поменутих обавеза, јер ти у супротном прети могућност покретања прекршајног поступка и плаћања новчане казне у износу од 500.000. до 3.000.000 динара.