Калкулатор паушалног пореза

Додатне информације о условима који се тичу хране

Материјали и опрема који долазе у контакт са храном

Материјали и предмети, укључујући и активне материјале и предмете који долазе у контакт са храном, производе се у складу са добром произвођачком праксом тако да, у уобичајеним или очекиваним условима употребе, не преносе своје састојке у храну у количинама које би могле да:

  1. угрозе здравље људи;

  2. проузрокују неприхватљиву промену у саставу хране;

  3. изазивају погоршање чулних својстава хране.

Обележавање, оглашавање и презентација материјала или предмета који долазе у контакт са храном не сме да доводи потрошача у заблуду.

Материјали и предмети који долазе у контакт са храном морају бити декларисани – ово се односи на писмену изјаву у којој се наводи да су материјали и предмети у складу са правилима која се на њих примењују.

Водећи рачуна о технолошким могућностима, потребно је да располажеш системима и поступцима који омогућавају идентификацију субјекта у пословању од којих и којима се испоручују материјали или предмети и, по потреби, супстанце или производи .

Материјали и предмети који се стављају у промет идентификују се одговарајућим системом који омогућава њихову следљивост уз помоћ означавања или одговарајуће документације или информација.

Потребно је да у пословању користиш искључиво рециклирану пластику у производњи материјала и предмета у контакту са храном, мора имати и одговарајућу декларацију о усаглашености која поред осталог, садржи и додатну информацију да је у производњи коришћена искључиво рециклирана пластика добијена одобреним поступком рециклирања, наводећи при том број одобрења, као и друге податке о усклађености материјала са позитивним прописима.

Систем обезбеђења квалитета

Као послодавац, неопходно је да имаш квалитетан систем обезбеђења квалитета који треба да:

  1. узме у обзир оспособљеност запослених, њихова знања и вештине и организацију простора и опреме, који су неопходни како би се обезбедила усаглашеност готових предмета и материјала са правилима која се на њих односе; и

  2. буде примењен у складу са обимом пословања субјекта, како не би био оптерећујући за њега.

Полазне сировине бирају се на основу претходно установљених спецификација, којима се обезбеђује усаглашеност материјала и предмета који долазе у контакт са храном, са захтевима који се на њих односе.

Супстанце које се користе за прављење пластичних слојева код пластичних материјала и предмета морају имати технички квалитет и чистоћу погодну за наменску и предвидиву употребу тих материјала или предмета.

Састав мора бити познат произвођачу супстанце и доступан надлежном органу на његов захтев.

Различити производни процеси одвијају се у складу са претходно установљеним упутствима и процедурама.

Систем контроле квалитета обухвата надзор над применом и постизањем циљева добре произвођачке праксе и утврђује корективне мере уколико се ти циљеви не достигну.