Калкулатор паушалног пореза

Програм подстицања предузетништва кроз програм намењен финансирању жена предузетница и младих

На основу овог програма, можеш да добијеш 35% бесповратних средстава од вредности улагања или 45%, уколико дуже од годину дана послујеш на изразито неразвијеном подручју које припада четвртој групи развијености. По овом програму можеш да очекујеш најмање 400.000 динара финансијске помоћи, а највише 6.000.000 динара.

Потребно је да знаш шта се у овом случају сматра улагањима – она обухватају:

 • куповину опреме, доставних возила (укључујући и мопеде на електрични погон) која служе за превоз сопствених производа, репроматеријала и сировина и других транспортних средстава укључених у процес производње (нових или половних, не старијих од пет година);
 • текуће одржавање пословног и/или производног простора до износа од 350.000,00 динара; и
 • оперативне трошкове, који могу да учествују највише до 20% у структури укупног улагања, за којe се потражују средства Програма.

Оснивачи привредних субјеката, који конкуришу за средства по Програму, могу да се обрате акредитованим регионалним развојним агенцијама како би прошли бесплатну обуку за започињање пословања и како би им се пружила саветодавна и техничка помоћ у вези са конкурисањем по Програму, коју пружају наведене агенције по Програму стандардизованог сета услуга за МСПП.

Од укупног износа улагања, уколико не припадаш привредним субјектима који послују на изразито неразвијеном подручју, структура финансирања коју можеш да очекујеш је:

 1. износ бесповратних средстава у минималном износу од 140.000 динара, под условом да овај износ не може да пређе 2.100.000 динара;
 2. износ кредита који не може бити нижи од 260.000 динара, односно виши од 3.900.000 динара.

Уколико послујеш на изразито неразвијеном подручју које припада четвртој групи развијености, структура финансирања је следећа:

 • износ бесповратних средстава у минималном износу од 180.000 динара, под условом да овај износ не сме да пређе 2.700.000 динара;
 • износ кредита који не може бити нижи од 220.000 динара, односно виши од 3.300.000 динара.

Програм нуди кредит са грејс периодом од једне године и роком отплате не краћем од 3 и не дужем од 5 година. Годишња каматна стопа износи 1% у случају да је корисник средстава обезбедио банкарску гаранцију као средство обезбеђења или 2% за друга средства обезбеђења.

Да би могао да конкуришеш на овај програм, потребно је да се испуне следећи услови:

 • твој бизнис је основан у форми предузетничке радње или привредног друштва које припада микро или малим правним лицима;
 • оснивач друштва који уједно обавља функцију директора је жена или су жене већински власници удела у друштву и бар једна од њих обавља функцију директора;
 • оснивач друштва који уједно обавља функцију директора има испод 35 година или су лица која су млађа од 35 година већински власници и обављају функцију директора;
 • да је оснивач привредног субјекта истовремено и запослен на неодређено време у том привредном субјекту, а уколико постоји више оснивача, потребно је да су сви физичка лица и да бар један од оснивача испуњава овај услов;
 • да над тобом није покренут стечајни поступак или поступак ликвидације;
 • да си регулисао доспеле обавезе јавних прихода;
 • да си поднео попуњен захтев за кредит и захтев за доделу бесповратних средстава са потребном документацијом Фонду;
 • твој бизнис је регистрован у Агенцији за привредне регистре не раније од 5 година пре подношења захтева;
 • да ти и повезана лица немате доспелих а неизмирених обавеза према Фонду и другим државним повериоцима;
 • у тренутку објављивања јавног позива за конкурисање за средства ниси оснивач других привредних субјеката морају бити брисани из регистра или је дошло до преноса свих права која си имао у том привредном субјекту;
 • да си поднео оригинал профактуре/предуговора/понуде по којој се извршава инвестиционо улагање, не старији од 30 дана од дана подношења захтева;
 • да је захтев за кредитна средства претходно предложен за одобрење од стране Фонда;
 • средства ћеш користити за куповину опреме, текуће одржавање пословног простора (до износа 350.000 динара) или за покривање трошкова из редовног пословања (под условом да не прелазе 20% улагања – нпр. закуп пословног простора, плаћање комуналних трошкова и зарада запосленима. У ове трошкове не спадају трошкови које твој бизнис има по основу коришћења различитих извора финансирања, односно отплате зајмова и кредита);
 • у претходне две године ниси користио државну помоћ или де минимис помоћ која прелази износ од 23.000.000 динара;
 • твој бизнис није користио средства из буџета која се опредељују за подршку новооснованим субјектима нити си користио средства добијена по овом програму у протеклој години;
 • уколико средства користиш за извођење радова или набавку опреме, твој добављач не може бити физичко лице и не сме се сматрати лицем које је повезано са твојим бизнисом;
 • као оснивач привредног друштва си запослен у друштву на неодређено време, а уколико има више оснивача, бар један има закључен уговор о раду са друштвом;
 • бесповратна средства нећеш користити за покривање трошкова у вези са активностима и пројектима који су почели пре расписивања конкурса;
 • ниједан од оснивача не обавља функцију директора или је члан органа управљања у привредном друштву које се бави сличном делатношћу као твој бизнис, не обавља функцију законског заступника друштва које се бави сличном делатношћу нити је је у руководству удружења које спроводи активности у истој области;
 • да си у већинском приватном власништву и да ниси у групи повезаних лица у смислу Закона о привредним друштвима и Закона о банкама, у којој су неки од чланова велика правна лица у складу са Законом о рачуноводству („Службени гласник РСˮ, бр. 62/13 и 73/19), према финансијским извештајима за 2020. годину;
 • да ти или одговорно лице нисте директор/заступник, члан, оснивач или члан органа управљања другог привредног субјекта или заступник огранка другог привредног субјекта нити сте у руководству удружења које има исту или сличну делатност као и ти, које се налази се на истој адреси као ти и које остварује приход од продаје роба и услуга на тржишту;
 • да си, уколико имаш 60 или више година старости, приложио, поред средстава обезбеђења у складу са овим програмом, полису животног осигурања или обезбедио јемство физичког лица;
 • да ниси у текућој фискалној години и у претходне две године заједно са повезаним лицима примио државну помоћ и de minimis помоћ чија би висина, заједно са траженим бесповратним средствима и делом државне помоћи садржане у кредиту Фонда, прекорачила износ од 23.000.000,00 динара;
 • ниси у тешкоћама.
Привредни субјект који је основан пре мање од три године не сматра се привредним субјектом у тешкоћама, изузев ако је реч о малом или средњем привредном субјекту који испуњава услове за отварање стечајног поступка.
 • да претежна делатност привредног субјекта уписана у Агенцији за привредне регистре одговара делатности која се финансира из овог програма;
 • да су статусне промене, промене оснивача и промене заступника привредног субјекта извршене пре оглашавања jавног позива за доделу бесповратних средстава по овом програму; и
 • да си као оснивач привредног субјекта уједно и његов законски заступник, а уколико има више оснивача привредног субјекта, један од оснивача мора да буде законски заступник тог привредног субјекта.

Право на финансирање губиш уколико у року од три године од добијања средстава:

 • твој бизнис престане да ради и избришеш га из регистра;
 • продаш опрему чију си куповину финансирао на основу програма или је даш другом на коришћење;
 • твој статус директора друштва престаје или се прекине твој радни однос у друштву;
 • твој бизнис није активан и не подноси финансијске извештаје.

На овај програм се за сваку годину можеш пријавити до 31.12. те године. Уколико испуњаваш услове за конкурисање, информацију да ли је програм отворен у тренутку када желиш да конкуришеш, као и више о овом програму и документацији можеш да нађеш на ЛИНКУ