Калкулатор паушалног пореза

Најчешћа питања


Одговор

Министарство за рад, запошлјавање, борачка и социјална питања припремило је и објавило Водич за безбедан и здрав рад од куће - линк. Послодавцима, који су обезбедили рад од куће својим запосленима, овај водич пружа практичне смернице, као што су нпр. обавезе и одговорности послодаваца и запослених; услови које радни простор који је определјен као радно место код куће треба да испуњава; брига послодавца о здравлју својих запослених, уклјучујући и ментално здравлје; процена ризика и праћење безбедности и здравлја на раду запослених који раде од куће; пријава повреда на раду приликом рада од куће.


Одговор

Одговор на ово питање садржан је у одговору на питање „Шта послодавац може да уради када сумња да је дошло до злоупотребе боловања од стране запосленог?“ како следи:

Послодавци, у случају сумње на злоупотребу боловања од стране запосленог („лажно“ боловање), могу да користе могућности прописане Законом о здравственом осигурању и Законом о раду.

Најпре, Закон о здравственом осигурању даје изабраном лекару и лекарским комисијама овлашћења утврђивања основа за одобравање боловања запосленима, укључујући и накнадне провере одобрених боловања, односно поступање у случају  сумње послодаваца да је дошло до злоупотребе боловања. Прописани су разлози за привремену спреченост за рад, и то: болест или повреда ван рада; професионална болест или повреда на раду; болест или компликација у вези са одржавањем трудноће; прописана мере обавезне изолације као клицоноше или појаве заразних болести у околини запосленог; нега болесног, односно повређеног члана уже породице, под условима утврђеним тим законом; добровољно давање органа, ћелија и ткива, изузев добровољног давања крви; запослени је одређен за пратиоца болесног осигураног лица упућеног на лечење или лекарски преглед у друго место, односно док борави као пратилац у стационарној здравственој установи, у складу са прописом којим се уређује начин и услови за остваривање права из обавезног здравственог осигурања. Забрањено је да изабрани лекар или други стручно-медицински орган Републичког фонда утврди да код осигураника постоји привремена спреченост за рад мимо ових разлога, чиме је посебно истакнута професионална и правна одговорност лекара. Додатно, према члану 146. Закона, ако се утврди да је изабрани лекар злоупотребио своја овлашћења у поступку остваривања права осигураних лица – запослених, где спада одобравање боловања без стварног разлога за то - Републички фонд предузима мере ради одузимања овлашћења изабраног лекара и подноси иницијативу код надлежне коморе здравствених радника за одузимање лиценце за самостални рад тог изабраног лекара.

Закон о здравственом осигурању прописује и двостепеност у поступку одобравања спречености за рад и даје могућност за поновно оцењивање или вештачење већ одобрених боловања. На овај начин, послодавац може да провери оправданост привремене спречености за рад (боловања) запосленог. Послодавац може да изјави приговор ако није задовољан оценом спречености за рад запосленог коју је дао изабрани лекар, односно лекарска комисија. Послодавац, затим, може да захтева да се осигураник (запослени) чију је привремену спреченост за рад оценио изабрани лекар, односно првостепена лекарска комисија, подвргне поновном оцењивању привремене спречености за рад, од стране првостепене, односно другостепене лекарске комисије. Даље, послодавац може поднети захтев Републичком фонду за здравствено осигурање да тражи вештачење у вези са остваривањем свих права осигураних лица из обавезног здравственог осигурања, укључујући и вештачење о здравственом стању осигураног лица.

Закон о раду, најпре, прописује да је запослени дужан да, најкасније у року од три дана од дана наступања привремене спречености за рад у смислу прописа о здравственом осигурању, о томе достави послодавцу потврду лекара која садржи и време очекиване спречености за рад. Даље прописује да послодавац који посумња у оправданост разлога за одсуствовање са рада због привремене спречености за рад, може да поднесе захтев надлежном здравственом органу ради утврђивања здравствене способности запосленог, у складу са законом. Послодавац може запосленог да упути на одговарајућу анализу у овлашћену здравствену установу коју одреди послодавац, о свом трошку, ради утврђивања околности злоупотребе боловања или да утврди постојање ових околности на други начин у складу са општим актом.

У питању је вид супер-вештачења здравствене способности запосленог, која иде на трошак послодавца. Послодавац може да поднесе писани захтев непосредно здравственој установи (Завод за медицину рада и друга овлашћена здравствена установа) – када је радну способност ценио лекар појединац, односно филијали Републичког фонда за здравствено осигурање - ако је спреченост за рад ценила лекарска комисија. Одбијање запосленог да се одазове на позив послодавца да изврши анализу сматра се непоштовањем радне дисциплине. Такође, ако се запослени без оправданог разлога не одазове позиву ради поновног оцењивања, обуставља му се исплаћивање накнаде зараде и не припада му накнада све док се не одазове позиву.

Послодавац је овлашћен да општим актом (правилником о раду или посебним општим актом) уреди начин контроле, односно провере злоупотребе боловања, где се најчешће образује посебна комисија код послодавца која има овај задатак. Доказивање злоупотребе боловања је фактичко питање, које није једноставно. С овим у вези стоји и својеврсна „занимиљивост“ на коју указујемо, а то је да је изменама и допунама Закона о детективској делатности из 2018. године прописано у члану 10. став 1. тачка 9) да правно лице за детективску делатност и предузетник за детективску делатност, односно детектив може обрађивати податке о повредама радних обавеза или радне дисциплине (где спада и злоупотреба боловања).

Ако послодавац у поступку спроведене контроле боловања конкретног запосленог утврди да је запослени неоправдано користио или злоупотребио право на одсуство због привремене спречености за рад (злоупотреба боловања), то представља оправдани разлог да послодавац запосленом откаже уговор о раду због непоштовања радне дисциплине, у складу са чланом 179. став 3. тачка 3) Закона о раду. Исто се односи и на недостављање послодавцу потврде о привременој спречености за рад.

Ипак, послодавац има законску могућност да запосленом који је злоупотребио право на боловање, уместо отказа уговора о раду, изрекне једну од законом прописаних алтернативних мера: привремено удаљење са рада без накнаде зараде, новчану казну или опомену са најавом отказа.“


Одговор

У овом случају, можете да поднесете захтев за прекњижавање/повраћај више или погрешно плаћеног пореза и доприноса. Захтев се подноси електронским путем портала Пореске управе или у писменом облику-непосредно или путем поште.

Захтев за прекњижавање подносите надлежној филијали Пореске управе према свом пребивалишту и у захтеву наводите : назив/име обвезника, ПИБ/ЈМБГ, седиште/адресу, рачун на терет којег се врши прекњижавање и рачун у корист којег се врши пренос средстава, односно број одобрења плаћања, (БОП) уколико је исти додељен пореској пријави. Захтев мора бити потписан лично или од стране пуномоћника.

По пријему захтева за прекњижавање проверава се основаност поднетог захтева. Уколико се на основу чињеничног стања утврди да постоји дуг који се намирује из основане преплате и да је захтев за прекњижавање основан, доноси се решење одобравању прекњижавања, које  се доставља вама - пореском обвезнику и Управи за трезор.

Код поступања о захтеву за прекњижавање води се рачуна о року застарелости. Наиме, застарелост права на намирење доспелих обавеза по другом основу путем прекњижавања пореза почиње да тече од првог дана наредне године од године у којој је порески обвезник стекао право на намирење доспелих обавеза по другом основу путем прекњижавања пореза. Ово правило о застари се не примењује на доприносе за обавезно социјално осигурање. Уколико се у поступку по захтеву утврди да је захтев за прекњижавање неоснован, или је наступила застарелост, доноси се решење којим се захтев за прекњижавање одбија.

Пореска управа по захтеву доноси решење без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтева. Решење о повраћају и прекњижавању подносиоцу захтева се доставља у електронској форми у пореско сандуче.

Питања

16.02.2022.

Da li paušalac plaća porez na dobit?


Одговор

Не – предузетници паушалци су искључиво физичка лица па не могу бити обвезници пореза на добит. Предузетник паушалац је обвезник који плаћа порез на приходе од самосталне делатности на паушално утврђен износ у складу са Законом о порезу на доходак грађана.  Додатно, предузетник паушалац као физичко лице под различитим околностима плаћа и неке друге порезе, нпр. порез на капиталне добитке, порез на имовину и слично.

Регистрација

Регистрацијом резервишите свој ницкнаме за коментарисање и добијајте најновије информације из света предузетништва.

Уз подршку Британске амбасаде и у партнерству са Кабинетом председнице Владе Србије, Министарством привреде и Министарством финансија