Калкулатор паушалног пореза

Најчешћа питања


Одговор

Као купац производа од регистрованог трговца, ви имате на располагању правну заштиту ваших потрошачких права која су загарантована законом. Трговац од ког сте купили хаљину је дужан да та права поштује и да вам испоручи робу (хаљину) према условима које сте договорили са њим.

 

Ако вам хаљина није достављена онда када сте то договорили, можете да предузмете следеће кораке:

  1. Прво се обратите трговцу – ако он није испоручио робу у року од 30 дана од дана куповине, или у року који сте договорили, дужан је да вам врати новац;
  2. Ако од трговца не добијете одговор у року од 8 дана од када сте му се обратили, можете поднети приговор организацији за заштиту потрошача која је активна у вашем граду или месту – ове организације се баве заштитом потрошачких права и могу вам помоћи у решавању проблема који имате са продавцем кроз савете, правну помоћ или посредовање. Приговор можете послати и електронским путем преко Интернет портала Националног Регистра Потрошачких Приговора;
  3. Покушајте да са трговцем вансудски решите спор – у овој ситуацији желите да избегнете покретање судског спора и чините последњи напор да споразумно решите проблем са трговцем. За спровођење овог поступка можете се обратити посредницима уписаним у Листу тела коју води Министарство трговине, туризма и телекомуникација;
  4. Ако не успете на неки од ових начина да решите проблем, преостаје вам да тужите трговца пред надлежним судом – у том случају треба да ангажујете адвоката који ће за вас водити спор против трговца. Имајте у виду да не плаћате судску таксу ако вредност вашег спора (у овом случају хаљине) не прелази износ од 500.000 РСД.

Одговор

За ова питања задужен је Контакт центар републичких инспекција, који је образован при Координационој комисији за инспекцијски надзор – линк. Овај контакт центар је јединствена контакт тачка за подношење представки из области инспекцијског надзора, преко кога заинтересовано лице може да поднесе представку надлежним републичким инспекцијама. Овлашћена лица Контакт центра утврђују да ли је поднета представка у надлежности једне или више републичких инспекција и, ако јесте, о којој инспекцији, односно инспекцијама се ради. Контакт центар пружа и информације о надлежностима инспекција, у складу са чланом 12. став 2. тачка 7) Закона о инспекцијском надзору, којим је, поред осталог, прописано да је посао Координационе комисије да, на упит заинтересованих лица, пружа обавештења која се односе на надлежности инспекција.


Одговор

Ради се о надлежности инспекције рада, као и Пореске управе (пореске контроле), које поводом пријаве (представке) порећу поступак инспекцијског надзора, односно пореске контроле по службеној дужности. Инспектор је дужан да у обављању инспекцијског надзора чува идентитет подносиоца представке, да га не открива надзираном субјекту, као субјекту против кога је покренут и води се поступак инспекцијског надзора, и да овом субјекту не показује представку поднету против њега, а ради заштите идентитета лица које је подносилац представке. Наведено се односи како на представке у којима је наведено лично име подносиоца представке, тако и на анонимне представке из чије садржине би надзирани субјекат могао да закључи ко је њен подносилац. Правни разлози за овакав став садржани су у одредбама Закона о заштити узбуњивача и Закона о заштити података о личности. Такође, представка (пријава) је иницијатива за покретање поступка инспекцијског надзора по службеној дужности, она претходи доношењу одлуке о покретању поступка и није акт о покретању поступка, па, у том смислу, не чини део поступка и није акт који се доноси у поступку. Такође, није ни доказ у поступку, него садржи наводе поводом којих инспектор, као овлашћено службено лице, изводи доказе ради утврђивања чињеница и доношења одлуке, па ни у том смислу није део поступка и акт који се доноси у поступку. Пошто није део поступка и акт који је донет у поступку, представка није обухваћена правом надзираног субјекта из члана 20. став 2. Закона о инспекцијском надзору да буде упознат са предметом и трајањем поступка, и актима донетим у поступку. Следствено, уколико би се надзирани субјекат служио својим правом на разгледање списа из члана 64. Закона о општем управном поступку, мишљења смо да би представку, ради заштите идентитета подносиоца, ваљало издвојити из списа предмета.


Одговор

У питању су привремени и повремени послови. У складу са цланом 197. Закона о раду, послодавац може да закључи уговор о обављању привремених и повремених послова за обављање послова који су по природи такви да не трају дузе од 120 радних дана у календарској години. Уговор о привременим и повременим пословима послодавац може да закључи са: незапосленим лицем, корисником старосне пензије, запосленим лицем које ради непуно радно време до пуног радног времена и лицем које је члан омладинске или студентске задруге.

Порези и доприноси који се плаћају на примања лица која закључују уговор о привременим и повременим пословима зависе од статуса тих лица. Порез на зараде се обрачунава и плаћа на уговорену накнаду, и то по стопи од 10%, осим за чланове ученичке и студентске задруге млађе од 26 година који су на школовању, где опорезиви приход чини бруто приход умањен за нормиране трошкове у висини од 20%, па се затим обрачунати порез умањује за 40%. Стопа доприноса за ПИО износи 25,5%, допринос за здравствено осигурање се плаћа у износу од 10,3%, док се допринос за осигурање од незапослености плаћа по стопи од 0,75%.

Регистрација

Регистрацијом резервишите свој ницкнаме за коментарисање и добијајте најновије информације из света предузетништва.

Уз подршку Британске амбасаде и у партнерству са Кабинетом председнице Владе Србије, Министарством привреде и Министарством финансија