Калкулатор паушалног пореза

еПроцедуре

На овој страници можете видети на који начин електронски комуницирате са државом. Шта је то портал еУправе - како се регистровати, које су користи од коришћења овог портала као и основне процедуре које се на њему могу наћи.


Можете. Постоје услуге које грађанима и привреди омогућавају да комуникацију са органима управе (државним органима, органима општине, града или покрајине, јавним предузећима, имаоцима јавних овлашћења и другима) обаве путем интернета, без физичког одласка у институцију (еУправа).

Постоје различити сервиси, услуге и административни поступци и процедуре који се обављају без физичког приступа.


Портал еУправа (euprava.gov.rs) представља јединствено електронско место преко којег се приступа најважнијим информацијама и услугама за грађане и привреду. На овој интернет страници могу се наћи и линкови ка другим услугама и електронским сервисима органа управе – за пријаву радно ангажованих лица, регистрацију предузетника и привредних друштава, подношење финансијских извештаја, извршавање пореских обавеза, извршавање обавеза у погледу јавних прихода локалне самоуправе, коришћење електронских платних услуга, електронско плаћање накнада и услуга и друге.


Електронска управа уводи електронску размену података и докумената, којима се укида потреба прибављања сувишне папирне документације и непотребног чекања за шалтером. Спровођење поступака у електронском облику елиминише потребу стварања и чувања документације у папирном облику, чија израда и архивирање коштају и захтевају простор за чување материјала код органа и странака. Процене су да је електронском подношењем финансијских извештаја привреда у Србији годишње уштедела 380.000 евра само на папиру и штампању!


Законом о привредним друштвима прописана је обавеза регистрације адресе за пријем електронске поште и обавеза регистрације као корисника услуга електронске управе, најкасније до 27.05.2023. године (истеком рока од 18 месеци од ступања на снагу измена закона). Ова обавеза извршава се регистрацијом на Порталу еУправа, односно Порталу за електронску идентификацију еИД.

Пријемом поште у електронском облику избегава се могућност губитка пошиљака, потребе за њиховим праћењем или сталним присуством ради пријема поште. Коришћењем портала еУправе могуће је примити, отворити и прочитати пошту са било ког места, што није случај код уобичајене поште која се испоручује на адресу седишта, огранка или пријављене адресе за пријем поште.

Законом је такође прописано да се достављање електронског документа привредном друштву или предузетнику врши у Јединствени електронски сандучић на порталу еУправа. Није потребно да се примљена пошта штампа или архивира, јер се она већ налази и чува на серверима повезаним са порталом еУправе.

Претходна регистрација на Порталу еУправа је неопходна и за коришћење система за електронско фактурисање еФактура. Oбaвeзу eлeктрoнскoг eвидeнтирaњa oбрaчунa пoрeзa нa дoдaту врeднoст у систeму eлeктрoнских фaктурa имa пoрeски дужник у склaду сa зaкoнoм кojим сe урeђуje пoрeз на дoдaту врeднoст, кojи je oбвeзник пoрeзa нa дoдaту врeднoст, у складу са Законом о електронском фактурисању.

За коришћење система еФактура није потребно поновно креирање налога, већ се може користити налог са еУправе и система двофакторску аутентикацију или аутентикацију квалификованим електронским сертификатом (опширније на адреси: https://eid.gov.rs). Демо (пробна) верзија система еФактура налази се на овом линку.


Сервиси еУправе, између осталих услуга, омогућавају:

- регистрацију предузетничке радње или једночланог и вишечланог друштва са ограниченом одговорношћу код Агенције за привредне регистре;

- комуникацију са Пореском управом – предају електронски потписаних образаца пореских пријава, праћење статуса послатих пријава, увид у стање на рачунима пореског обвезника и доделу/одузимање овлашћења за коришћење електронских сервиса;

- регистрацију делатности производње и промета хране у Централном регистру објеката код Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде;

- коришћење преко 60 електронских услуга у вези са регулативом лекова у хуманој и ветеринарској медицини и регулативи медицинских средстава;

- електронско продужење регистрације возила у власништву правног лица на овлашћеном техничком прегледу;

- коришћење система еТуриста за унос података о угоститељима, угоститељским објектима за смештај и евиденцију корисника услуге смештаја, са подношењем електронског захтева за категоризацију, поједностављену пријаву и одјаву домаћих и страних туриста, обрачун, плаћање и евиденцију уплаћених боравишних такси, уз смањен број административних процедура и олакшано пословање;

- приступ систему еИнспектор који омогућава привредних субјектима да изврше преглед свих надзора који су над њим спроведени, увид у статус својих предмета у сваком тренутку, укључујући изречене мере, као и плаћање изречених новчаних казни у оквиру прекршајних мера;

- издавање уверења за правна лица, да се против правног лица (не) води кривични поступак и истрага пред основним, вишим судовима и јавним тужилаштвима, посебним одељењима за организовани криминал, Одељењем за ратне злочине и посебним одељењима за сузбијање корупције, односно да правно лице (ни)је осуђивано за кривична дела пред основним и вишим судовима Републике Србије (укључујући и Посебно одељење за организовани криминал, Одељење за ратне злочине и посебна одељења виших судова за сузбијање корупције).


Агенција за привредне регистре омогућила је регистрацију предузетничке радње без физичког одласка у организациону јединицу Агенције и без одласка у банку, за шта је потребно да пунолетно физичко лице поседује:

- квалификовани електронски сертификат (електронски потпис) издат од сертификационог тела у Републици Србији;

- инсталиран читач електронских картица (електронских сертификата); и,

- Visa, MasterCard или DinaCard платне картице за плаћање накнада за регистрацију.

Решење о оснивању предузетничке радње, у форми електронског документа, потписано електронским потписом регистратора, добија се на унету имејл адресу или се може преузети из саме апликације након електронске регистрације.

Ниједна институције не сме да условљава спровођење одређене процедуре или поступка прилагањем решења о оснивању у папирној форми уместо решења у електронској форми.


Већ приликом регистрације предузетничке радње или привредног друштва код Агенције за привредне регистре, одређени подаци се прослеђују Пореској управи ради обављања поступака регистрације и добијања пореског идентификационог броја (ПИБ):

Предузетник наводи:

- фиксни или мобилни број телефона;

- захтев за паушално опорезивање, ради плаћања пореза на паушално утврђени приход уколико није у могућности да води пословне књиге или процењује да би му вођење пословних књига знатно отежало обављање делатности (осим пословне књиге о оствареном промету);

- опредељење за исплату личне зараде, у ком случају ће водити пословне књиге, без права да поднесе захтев за паушално опорезивање;

- пријаву за евидентирање обвезника пореза на додату вредност (ПДВ), уколико се определио за стицање права и обавеза обвезника ПДВ по закону.

Подносилац регистрационе пријаве оснивања привредног друштва наводи:

- фиксни или мобилни број телефона;

- пријаву за евидентирање обвезника пореза на додату вредност (ПДВ), за стицање права и обавеза обвезника ПДВ по закону.

За коришћење портала еПорези користи се истоимена апликација која се преузима са интернет странице Пореске управе и инсталира се на локалном рачунару корисника. Потребан је квалификовани електронски сертификат и након уноса ПИН-кода приступа се порталу и електронским сервисима који су доступни сваког дана у периоду од 6 часова ујутру до 24 часа у поноћ.

Свим корисницима омогућено је и „Тестно окружење“ које служи за тестирање и проверу исправности електронских пореских пријава, као и за едукацију пореских обвезника. Пријаве које се подносе путем тестног окружења не стварају пореску обвезу, већ служе искључиво за проверу исправности пријава (провера обрачуна, провера исправности XML фајлова и сл.), тестирање и едукацију. За приступ „Тестном окружењу“ такође се користи апликација еПорези.

 


Пријава запослених и радно ангажованих лица подноси се у електронском облику преко портала Централног регистра обавезног социјалног осигурања (ЦРОСО), којим се приступа информационом систему. Подносилац јединствене пријаве за потврђивање свог идентитета користи електронски сертификат који издаје овлашћено сертификационо тело.

Приликом подношења јединствене пријаве подносе се, односно потврђују докази на основу којих се утврђује својство осигураника, односно осигураног лица, при чему врста доказа зависи од врсте осигурања. Списак доказа, промене у осигурању и престанак својства осигураника прописани су подзаконским актом, при чему су све функционалности из ове подзаконског акта имплементиране у форму електронске пријаве коју подноси корисник.

У име подносиоца јединствене пријаве, односно послодавца, пријаву може поднети физичко или правно лице које поседује квалификовани електронски сертификат, на основу овлашћења за подношење пријаве.

Законом о раду је прописана обавеза послодавца да на основу уговора о раду, или другог уговора о обављању послова закљученог у складу са овим законом, поднесе јединствену пријаву на обавезно социјално осигурање у року прописаном законом којим се уређује ЦРОСО, а најкасније пре ступања запосленог и другог радног ангажованог лица на рад. Другим речима, свако лице које се налази на раду код послодавца мора бити пријављено на обавезно социјално осигурање пре ступања на рад.

Још један начин пријаве радника омогућен је у односу на сезонске раднике код предузетника или правних лица која обављају делатност у сектору пољопривреде шумарства и рибарства, на сезонским пословима применом Закона о поједностављеном радном ангажовању на сезонским пословима у одређеним делатностима. Путем интернет странице портала Сезонских радника (https://www.sezonskiradnici.gov.rs/korisne-informacije/najcesca-pitanja-i-odgovori.html) преузима се апликација „ПорталСР“ која је по визуелном приказу, функционалностима и начину приступа слична апликацији „еПорези“. За пријаву сезонских радника довољна је употреба ЈМБГ домаћег држављанина, односно евиденциони број страног држављанина који ће обављати сезонске послове код послодавца.


Инфо пулт

Будите проактивни!

Поставите питање или покрените иницијативу!

Регистрација

Регистрацијом резервишите свој ницкнаме за коментарисање и добијајте најновије информације из света предузетништва.

Уз подршку Британске амбасаде и у партнерству са Кабинетом председнице Владе Србије, Министарством привреде и Министарством финансија