Калкулатор паушалног пореза

Обавезе према локалној самоуправи

На овој страници можете видети финансијске обавезе које ваше предузеће има према локалној самоуправи попут еко такси, фирмарина и др.


Постоје две врсте финансијских, односно фискалних обавеза, које сваки предузетник и свако микро друштво има према локалној самоуправи: пријава и плаћање накнаде за заштиту и унапређивање животне средине и локалне комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору (фирмарина).

Јединица локалне самоуправе може утврдити локалне комуналне таксе у различитој висини зависно од врсте делатности, површине и техничко-употребних карактеристика објеката, величине правног лица у смислу закона којим се уређује рачуноводство и по деловима територије, односно у зонама у којима се налазе објекти, предмети или врше услуге за које се плаћају таксе.

Више о овоме:


Предузетници и мала правна лица која имају годишњи приход до 50.000.000 динара, не плаћају локалну комуналну таксу за истицање фирме на пословном простору, односно фирмарину.

Фирмарину плаћају предузетници и мала правна лица, која имају годишњи приход преко 50.000.000 РСД, као и друштва и предузетници који обављају посебно одређене делатности без обзира на остварени приход (нпр. делатности банкарства, осигурања, коцкарнице, ноћни барови, производња дувана, ПТТ услуге и друге). Фирмарина се плаћа на годишњем нивоу, највише до две просечне зараде по запосленом, која је остварена на територији јединице локалне самоуправе, у периоду јануар - август године која претходи години за коју се утврђује фирмарина. Из тог разлога, износ локалне комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору тј. фирмарине базира се на одлуци конкретне јединице локалне самоуправе. Друштва и предузетници која обављају посебно наведене делатности плаћају фирмарину у износу до 10 просечних зарада.

Ако се на једном пословном објекту налази више истакнутих фирми истог обвезника, такса се плаћа само за једну фирму. За сваку фирму истакнуту ван пословног објекта плаћа се такса за сваку истакнуту фирму, док се за истакнут назив пословног имена унутар пословног простора не плаћа фирмарина. Ако исто привредно друштво односно предузетник послује на више локација, фирмарину плаћа (у различитим годишњим износима) на свим територијама, односно свим јединицама локалне самоуправе. Пријава за утврђивање локалне комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору се може поднети путем електронске пријаве, а омогућено је и електронско плаћање фирмарине путем портала локалне пореске администрације lpa.gov.rs.


Висина накнаде је законски регулисана у зависности од активности којом се бавите и њеног утицаја на животну средину. Висина зависи од тога да ли делатност предузетника/микро друштва има велики, средњи или мали утицај на животну средину, као и од разврставања привредног субјекта (велико, средње, мало, микро правно лице и предузетници). У сваком случају, износ не може бити виши од 0,4% годишњег прихода обвезника у претходној години, а ако друштво или предузетник делатност обавља на територији више локалних самоуправа  накнада ће бити подељена бројем општина тако да се део накнаде плаћа у свакој општини.

Микро правна лица и предузетници плаћају следеће износ годишње накнаде:

  • 20.000 РСД у случају обављања делатности која има велики негативан утицај на животну средину (нпр. рударство)
  • 10.000 РСД у случају обављања делатности која има средњи негативан утицај на животну средину (нпр. грађевинарство)
  • 5.000 РСД у случају обављања делатности која има мали негативан утицај на животну средину (нпр. књиговодствене услуге).

Пријава се подноси електронски путем портала lpa.gov.rs, у писаном облику, поштом или лично у општини у којој обављате претежну (регистровану) делатност. Пријава се подноси једном годишње, са подацима од значаја за утврђивање накнаде који се налазе у самом обрасцу, најкасније до 31. јула сваке године за коју се утврђује накнада.

Потписан и попуњен образац предаје се у јединици локалне самоуправе, која доноси  решење по којем се плаћа накнада. Накнада се плаћа у месечним аконтационим износима у року од 15 дана по истеку месеца на прописани уплатни рачун.

Накнада за заштиту и унапређивање животне средине се не плаћа у првој години пословања (тј. години оснивања).


Инфо пулт

Будите проактивни!

Поставите питање или покрените иницијативу!

Регистрација

Регистрацијом резервишите свој ницкнаме за коментарисање и добијајте најновије информације из света предузетништва.

Уз подршку Британске амбасаде и у партнерству са Кабинетом председнице Владе Србије, Министарством привреде и Министарством финансија