Калкулатор паушалног пореза

Порез на добит

На овој страници можете видети на који начин измирујете своју обавезу у вези са порезом на добит правних лица.


Сва привредна друштва која су основана за обављање делатности у циљу стицања добити су уједно обвезници пореза на добит правних лица. Микро друштво је дужно да самостално утврди овај порез, усклађивањем добити исказане у билансу успеха.

Стопа пореза на добит правних лица је 15%. Пријава пореза на добит правних лица (ПДП) се подноси електронски, на порталу еПорези. Порески период за који се порез на добит обрачунава је пословна година, која се поклапа са календарском годином.

Уколико тек оснивате друштво, „аконтациону“ пореску пријаву на обрасцу ПДП треба поднети у року од 15 дана од регистрације у АПР. Порез плаћате „унапред“ за период од оснивања до краја године на добит коју сами процењујете и која може да буде и „0“. Уколико је процењен износ добити, износ месечне аконтације израчунава се дељењем укупног износа пореза (обрачунатог користећи процењене приходе и расходе) са бројем месеци до краја пореског периода и тако добијени износ плаћа се сваког месеца до 15-ог у месецу.

По истеку године припрема се „коначна“ пријава за порез на добит правних лица, која се подноси најкасније 180 дана од краја године (што је обично крајем јуна месеца). У ову пријаву се уносе  остварени приходи и расходи, на основу којих се утврђује добит и пореске аконтације. Порез плаћате најкасније даном подношења пореске пријаве.

Уколико је кроз аконтације плаћено мање пореза, разлику треба уплатити приликом подношења коначне пореске пријаве. Уколико сте на основу иницијалне пореске пријаве у виду аконтација платили више пореза, више плаћени порез урачунава се као аконтација за наредни период или можете тражити повраћај.

На основу добити остварене у претходној години плаћате месечне аконтације пореза на добит у текућој години. Аконтације се рачунају тако што се пореска обавеза за претходну годину подели са 12.

Више о овоме:


Инфо пулт

Будите проактивни!

Поставите питање или покрените иницијативу!

Регистрација

Регистрацијом резервишите свој ницкнаме за коментарисање и добијајте најновије информације из света предузетништва.

Уз подршку Британске амбасаде и у партнерству са Кабинетом председнице Владе Србије, Министарством привреде и Министарством финансија