Калкулатор паушалног пореза

За шта је надлежна инспекција рада?

Инспекторат за рад (инспекција рада), као орган управе у саставу Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, обавља инспекцијске послове и с њима повезане стручне послове у области инспекцијског надзора над применом закона и других прописа којима се уређују радни односи и безбедност и здравље на раду, а који се односе на: редовни, ванредни и контролни надзор; увиђај смртних, тешких и колективних повреда на раду; утврђивање испуњености прописаних услова у области безбедности и здравља на раду, пре почетка обављања делатности послодавца, фактички рад без пријаве на обавезно социјално осигурање („рад на црно“), као и друге послове одређене законом. Основни закони над чијом применом инспекција рада врши инспекцијски надзор су Закон о раду и Закон о безбедности и здрављу на раду.

Приоритетно деловање Инспектората за рад усмерено је на смањење броја повреда на раду, професионалних обољења и болести у вези са радом, као и на сузбијање рада на „црно”, и то како вршењем инспекцијских надзора по службеној дужности (редовни, контролни, надзори поводом повреда на раду) и по захтевима странака, тако и превентивним деловањем. Инспекторат за рад посебну пажњу посвећује превенцији у области безбедности и здравља на раду и области радних односа, са посебним освртом на високоризичне делатности, као што су грађевинарство, индустрија, пољопривреда, као и на решавање проблематике везане за категорије посебно осетљивих група запослених (труднице и породиље).


Регистрација

Регистрацијом резервишите свој ницкнаме за коментарисање и добијајте најновије информације из света предузетништва.

Уз подршку Британске амбасаде и у партнерству са Кабинетом председнице Владе Србије, Министарством привреде и Министарством финансија