Калкулатор паушалног пореза

Шта је тест самосталности за предузетнике и како се примењује?

Изменом Закона о порезу на доходак грађана у децембру 2019. године уведен је „Тест самосталности“ за предузетнике, чија примена је отпочела у марту 2020. године. Главна измена, односно последица примене теста самосталности у пракси јесте да се приход „несамосталног“ предузетника остварен пружањем услуга налогодавцу (тј. неформалном послодавцу) опорезује по вишим стопама у односу на приход од самосталне делатности који остварује „независни“  предузетник.


Налогодавцем се сматра:

 • Правно лице (домаће и инострано).
 • Предузетник.
 • Предузетник паушалац.

Тест самосталности се примењује на:

 • Предузетнике регистроване код АПР-а који воде пословне књиге и који порез на доходак грађана плаћају на стварно остварену добит.
 • Предузетнике регистроване код АПР-а који порез на доходак грађана плаћају на паушално утврђен приход (предузетници паушалци).

Налогодавцем се НЕ сматра:

 • Домаће или инострано правно лице, предузетник или предузетник паушалац које је директни исплатилац накнаде предузетнику, а које такву накнаду исплаћује у вези са извршавањем послова заступања или посредовања за рачун другог лица, и за такав посао наплаћује од тог другог лица или од предузетника само уобичајену заступничку или посредничку провизију.

Тест самосталности се НЕ примењује на:

 • Правна лица.
 • Предузетнике пољопривреднике и
 • Предузетнике друга лица (нпр. физичка лица која су у систему ПДВ-а, али нису регистрована код АПР-а).

За оцену самосталности предузетника користи се 9 критеријума, чије се испуњење одређује на основу уговора са налогодавцем и осталих релевантних доказа и чињеница. Предузетник је „несамосталан“ уколико испуњава најмање 5 критеријума, у ком случају плаћа значајно већи износ пореза и доприноса, како због виших пореских стопа (порез на други приход – 20%, допринос за ПИО – 25%), тако и због веће пореске основице (бруто приход, односно бруто износ накнаде без умањења за нормиране трошкове). Уколико на тесту предузетник испуњава до 4 критеријума може се сматрати „самосталним“ односно независним од налогодавца, у ком случају је и висина пореских обавеза, за исту „бруто накнаду“ знатно мања. 

Критеријуми теста самосталности:

 1. Налогодавац одређује радно време, одморе и одсуства предузетнику.
 2. Предузетник уобичајено користи просторије које обезбеђује налогодавац  или обавља послове у месту које одреди налогодавац.
 3. Налогодавац врши или организује стручно оспособљавање или усавршавање предузетника.
 4. Налогодавац је ангажовао предузетника након оглашавања у средствима информисања или ангажујући треће лице (ХР агенцију) које се уобичајено бави проналажењем лица подобних за радно ангажовање.
 5. Налогодавац обезбеђује сопствени основни алат, опрему или друга основна материјална или нематеријална средства потребна за редован рад предузетника или финансира њихову набавку или уобичајено руководи процесом рада.
 6. Најмање 70% од укупно остварених прихода предузетника у периоду од 12 месеци у пореској години је остварено од једног налогодавца.
 7. Предузетник обавља послове из делатности налогодавца, а за тако обављене послове његов уговор о ангажовању не садржи клаузулу по којој предузетник сноси уобичајени пословни ризик за посао испоручен клијенту налогодавца, уколико такав клијент постоји.
 8. Уговор о ангажовању предузетника или садржи делимичну или потпуну забрану предузетнику да пружа услуге другим налогодавцима, изузев делимичне забране пружања услуга ограниченом броју директних конкурената налогодавцу.
 9. Предузетник обавља активности уз накнаду за истог налогодавца, непрекидно или са прекидима 130 или више радних дана у периоду од 12 месеци који почиње или се завршава у односној пореској години.

Дакле, уколико као предузетник на овом тесту имате до највише 4 потврдна одговора сматра се да сте самостални, односно независни од налогодавца у обављању посла, у супротном (са 5 и више потврдних одговора) нисте самостални, односно обављање ваших послова зависи од налогодавца који вас је ангажовао, у ком случају се и ваша накнада за рад опорезује по вишим стопама и без признавања уобичајеног одбитка, односно нормираних трошкова.

На пример, уколико Вам је налогодавац одредио шесточасовно радно време, обезбедио просторију за рад, одговарајућу опрему (лап топ нпр.), и ви сте код истог налогодавца радили дуже од 6 месеци уз надокнаду која износи 75% укупних прихода, сматра се да „нисте самостални“ у обављању свог посла јер за више од половине задатих критеријума зависите од одлука и решења налогодавца. 

Детаљне информације о тесту самосталности и његовој примени можете наћи у Упутству за примену теста самосталности, које је објавила Пореска управа крајем фебруара 2020. године.


Регистрација

Регистрацијом резервишите свој ницкнаме за коментарисање и добијајте најновије информације из света предузетништва.

Уз подршку Британске амбасаде и у партнерству са Кабинетом председнице Владе Србије, Министарством привреде и Министарством финансија