Калкулатор паушалног пореза

Шта је порез на додату вредност (ПДВ) и да ли треба да се региструјем као обвезник ПДВ-а?

ПДВ је општи порез на потрошњу који се обрачунава и плаћа на испоруку добара и пружање услуга, у свим фазама производње и промета добара и услуга, као и на увоз добара. Законом о ПДВ-у прописане су две пореске стопе – стандардна која износи 20% и посебна, односно снижена која износи 10%.

Регистрација за ПДВ сврхе може да буде:

  • Обавезна ПДВ регистрација: Уколико је ваш промет у претходних 12 месеци већи од 8.000.000 динара дужни сте да поднесете евиденциону пријаву за ПДВ.
  • Добровољна ПДВ регистрација: Уколико је ваш промет мањи од 8.000.000 динара можете да се определите да постанете ПДВ обвезник подношењем евиденционе пријаве, у ком случају обавеза обрачунавања ПДВ траје најмање две године од момента евидентирања у регистар ПДВ обвезника. Такође, уколико тек оснивате фирму (било као предузетник или микро предузеће) можете оптирати да се региструјете за ПДВ сврхе са датумом отпочињања обављања делатности.

У систему ПДВ-а могу да буду сва микро друштва и предузетници у систему самоопорезивања. Уколико сте предузетник паушалац можете се добровољно регистровати за ПДВ сврхе, али на тај начин аутоматски прелазите у систем самоопорезивања од датума евидентирања за ПДВ и дужни сте да водите прописане пословне књиге и потребне евиденције у погледу ПДВ.

Евиденциона пријава подноси се на обрасцу ЕП ПДВ до 15-ог у наредном месецу у односу на месец у којем је испуњен услов за ПДВ регистрацију. Евиденциона пријава се подноси у електронском облику на један од два следећа начина:

  • Преко портала Пореске управе еПорези, попуњавањем електронске форме, на Обрасцу ЕППДВ – Пријава за евидентирање обвезника пореза на додату вредност;
  • Приликом регистрације привредног субјекта код АПР подношењем евиденционе пријаве Пореској управи, преко АПР, на Обрасцу ЈРППС – Јединствена регистрациона пријава оснивања правних лица и других субјеката и регистрације у јединствени регистар пореских обвезника који је прописан правилником којим се уређује додела пореског идентификационог броја правним лицима, предузетницима и другим субјектима за чију је регистрацију надлежан АПР.

Рок за предају периодичне пореске пријаве је 15 дана по истеку пореског периода: календарског месеца уколико је ваш промет у претходних 12 месеци изнад 50 милиона динара, односно календарског тромесечја за обвезника чији је промет у истом периоду нижи од 50 милиона динара.

Поднета евиденциона пријава уноси се у апликацију Јединственог регистра пореских обвезника у року од 24 часа од пријема исте, након чега се у Централи Пореске управе издаје потврда о извршеном евидентирању за ПДВ  (на Обрасцу ПЕПДВ) и путем поште доставља пореским обвезницима.

ПДВ се плаћа најкасније до истека рока за подношење ПДВ пријаве. У случају да сте у ПДВ периоду имали више претходно плаћеног ПДВ за улазне испоруке од излазног ПДВ за продају добара или пружање услуга имате право да тражите повраћај ПДВ или да вишак користите да би измирили ПДВ у неком од наредних периода (порески кредит). Законски рок за повраћај ПДВ је 45 дана од подношења ПДВ пријаве, док је за правна лица која су регистрована као претежни извозници законски рок за повраћај ПДВ-а 15 дана.

Више о овоме:


Регистрација

Регистрацијом резервишите свој ницкнаме за коментарисање и добијајте најновије информације из света предузетништва.

Уз подршку Британске амбасаде и у партнерству са Кабинетом председнице Владе Србије, Министарством привреде и Министарством финансија