Калкулатор паушалног пореза

Поређење обележја различитих облика радног ангажовања

   

Радни однос

Рад ван радног односа

Врста уговора

уговор о раду

уговор о делу, уговор о привременим и повременим пословима, уговор о допунском раду

уговор о стручном оспособљавању и стручном усавршавању

Статус лица

запослени

извршилац посла/посленик

лице на стручном оспособљавању  усавршавању

Врста послова

из делатности послодавца (правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова)

- уговор о делу: ван делатности послодавца, самосталнa израдa или оправкa одређене ствари, самостално извршење одређеног физичког или интелектуалног посла

- остали облици: из делатности послодавца, односно привремени и повремени послови могу и из и ван делатности послодавца

- из делатности послодавца

Новчана примања

зарада и право на друга новчана примања из радног односа (накнада трошкова превоза, регрес за годишњи одмор, плаћено одсуство, накнада трошкова сахране члана запосленог и члана породице, отпремнина код вишка и при одласку у пензију, накнада зараде за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета, као и друга примања у складу са колективним уговором, односно правилником о раду, односно посебним актом и уговором о раду)

новчана накнада и евентуално друга уговорена права

без накнаде
или са уговореном новчаном накнадом

Основица за обрачун пореза

зарада умењена за неопорезиви износ

- бруто износ накнаде умањен за нормиране/стварне трошкове
- по основу уговора о привременим и повременим пословима порески основицу чини уговорена накнада без умањења за  трошкове

бруто износ накнаде умањен за нормиране/стварне трошкове

Пореска стопа

10%

- 20%
- приход од уговора о привременим и повременим пословима, пореска стопа је 10%

20%

Основица за обрачун доприноса за обавезно социјално осигурање

зарада/накнада зараде/најнижа основица у складу са законом

- опорезиви приход од уговорене накнаде у складу са законом који уређује порез на доходак грађана
- по основу уговора о привременим и повременим пословима порески основицу чини уговорена накнада

опорезиви приход од уговорене накнаде у складу са законом који уређује порез на доходак грађана

Износ доприноса

здравствено осигурање

5.15% (на терет послодавца 5.15%)

- 10.30%
- уговор о привременим и повременим пословима 5.15%
- уговора о стручном оспособљавању ако лице остварује уговорену накнаду 10.30%

10.30%

пензијско и инвалидско осигурање (ПИО)

14% (на терет послодавца 11.5%)

- није 26%, треба 25,5%
- Уговор о привременим и повременим пословима -14%
- Ауторски уговор и уговор о делу 25.5%
- уговора о стручном оспособљавању ако лице остварује уговорену накнаду 4%

не плаћају се доприноси

осигурање за случај незапослености

0.75% (не плаћа се на терет послодавца)

- не
- уговор о привременим и повременим пословима 0.75%

не

Права у вези са трудноћом, порођајем и негом детета

породиљско и одсуство са рада ради неге детета 365 дана/2 године

да

не

не

одсуство са рада ради посебне неге детета – до пете године детета

да

не

не

накнада зараде за време породиљског одсуства и одсуства ради неге детета

да

да

да

накнада зараде ради посебне неге детета

да

не

не

Права из здравственог осигурања

за себе-право на здравствену заштиту

да

да

да

за чланове породице-право на здравствену заштиту

да

да

да

накнада зараде за време боловања

од 31. дана на терет РФЗО-а

не

не

Права из пензијског и инвалидског осигурања

да
по испуњењу услова, право на:  -старосну,
-превремену старосну и
-инвалидску пензију и
- на новчану накнаду за помоћ и негу другог лица - на новчану накнаду за телесно оштећење проузроковано повредом на раду или професионалном болешћу,
-у случају његове смрти право чланова породице на породичну пензију

да
-ако је само по том основу лице осигурано – остварује сва права као и запослени по основу радног односа ( колона "радни однос"),
-ако је лице поред радног односа истовремено осигурано по другом  основу- остварује сва права као и запослени по основу радног односа, при чему се  зарада остварена по основу радног односа  увећава за остварену зараду, односно накнаду по  другом основа, што је од утицаја само код остаривања права на старосну пензију, превремену старосну пензију инвалидску пензију и  породичну пензију  

да 

- право на инвалидску пензију и новчану накнаду за телесно оштећење ако је инвалидност или телесно оштећење само проузроковано повредом на раду или професионалном болешћу - право на породичну пензију у случају смрти лица за чланове породице 

Права из осигурања за случај незапослености

дa

дa - уговор о привременим и повременим пословима

нe - остали облици рада ван радног односа

нe

Права у погледу безбедности и здравља на раду

да

 да

да


Регистрација

Регистрацијом резервишите свој ницкнаме за коментарисање и добијајте најновије информације из света предузетништва.

Уз подршку Британске амбасаде и у партнерству са Кабинетом председнице Владе Србије, Министарством привреде и Министарством финансија