Калкулатор паушалног пореза

Које су разлике између паушалног опорезивања и система самоопорезивања предузетника?

Као предузетник, сами се опредељујете за један од два начина утврђивања и плаћања пореза и доприноса на приходе од самосталне делатности – паушално опорезивање или систем самоопорезивања  (са или без исплате личне зараде) – које се бирају приликом регистрације у Агенцији за привредне регистре („АПР“) попуњавањем регистрационе пријаве. Поред предузетника који обављају привредне делатности овај систем опорезивања се примењује и на приходе пољопривредника који су регистровали пољопривредна газдинства.

Физичка лица која су регистрована за ПДВ, а нису регистрована код АПР као предузетници, плаћају порез применом система самоопорезивања без исплате личне зараде.

Главне разлике између ова два режима су:

  • Паушално опорезивање – спроводи се без вођења пословних књига, у ком случају надлежна организациона јединица Пореске управе према седишту пореског обвезника, по утврђеним критеријумима, одређује износ пореза који је потребно платити. Решењем Пореске управе, одређује се фиксни износ пореза и доприноса који се плаћа без обзира на остварени приход. Порески обвезник само има обавезу вођења Књиге о оствареном промету паушално опорезованих обвезника (КПО књига).
  • Систем самоопорезивања – реализује се на два начина, при чему је у оба случаја обавезно вођење пословних књига. У варијанти стандардног самоопорезивања (без исплате личне зараде), на разлику између прихода и расхода обрачунавају се порез и доприноси. У варијанти исплате личне зараде предузетника, порез се обрачунава на идентичан начин као код чистог самоопорезивања, али пошто предузетник сам себи исплаћује личну зараду, порез и доприноси се обрачунавају и плаћају на износ личне зараде.

Предузетници који се определе за паушално опорезивање, могу бити у том режиму све док им годишњи приходи не прелазе износ од 6.000.000 РСД. Уколико приход предузетника у календарској години пређе лимит, Пореска управа решењем утврђује да предузетник мора да води пословне књиге и пређе у систем самоопорезивања од 1. јула текуће године или од 1. јануара наредне године у односу на годину у којој је приход прешао прописани лимит. Предузетници којима је решењем утврђена обавеза вођења књига од 1. јула текуће године не могу да се определе за плаћање доприноса на личну зараду у тој години, тако да ће у том случају за период од 1. јула до 31. децембра платити порез и доприносе на укупан приход, а од следеће године могу да се определе за исплату личне зараде и тако умање укупан порески терет.

Такође, предузетници паушалци чији промет у претходних 12 месеци пређе 8.000.000 РСД морају да се региструју за ПДВ од првог следећег дана након преласка лимита и од тог дана су у обавези да воде пословне књиге. Ови предузетници не могу да се определе за исплату личне зараде у текућој години али могу од наредне године.

Више о овоме:


Регистрација

Регистрацијом резервишите свој ницкнаме за коментарисање и добијајте најновије информације из света предузетништва.

Уз подршку Британске амбасаде и у партнерству са Кабинетом председнице Владе Србије, Министарством привреде и Министарством финансија