Калкулатор паушалног пореза

Које су разлике између паушалног опорезивања и система самоопорезивања предузетника?

Као предузетник, сами се опредељујете за један од два начина утврђивања и плаћања пореза и доприноса на приходе од самосталне делатности – паушално опорезивање или систем самоопорезивања.

Приликом регистрације у Агенцији за привредне регистре („АПР“) попуњавањем регистрационе пријаве бира се једна од понуђених опција за начин плаћања пореза и доприноса – паушално или кроз самоопорезивање (са и без исплате личне зараде).

Главне разлике између ова два режима су:

  • Паушално опорезивање – спроводи се без вођења пословних књига, у ком случају надлежна организациона јединица Пореске управе према седишту пореског обвезника, по утврђеним критеријумима, одређује износ пореза који је потребно платити. Решењем Пореске управе, одређује се фиксни износ пореза и доприноса који се плаћа без обзира на остварени приход. Порески обвезник само има обавезу вођења Књиге о оствареном промету паушално опорезованих обвезника (КПО књига).

  • Систем самоопорезивања – реализује се на два начина, при чему је у оба случаја обавезно вођење пословних књига.

  • У варијанти стандардног самоопорезивања, на разлику између прихода и расхода обрачунавају се порез и доприноси.

  • У варијанти исплате личне зараде предузетника, порез се обрачунава на идентичан начин као код чистог самоопорезивања, али пошто предузетник сам себи исплаћује личну зараду, порез и доприноси се обрачунавају и плаћају на износ личне зараде.

Предузетници који се определе за паушално опорезивање, могу бити у том режиму све док им годишњи приходи не прелазе износ од 6.000.000 РСД, након чега „аутоматски” прелазе у систем самоопорезивања (са или без исплате личне зараде).

Закон о порезу на доходак грађана ("Сл. гласник РС", бр. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - др. закон, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - испр., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 – одлука УС, 7/2012 – усклађени дин. изн., 93/2012, 114/2012 - одлука УС, 8/2013 - усклађени дин. изн., 47/2013, 48/2013 - испр., 108/2013, 6/2014 - усклађени дин. изн., 57/2014, 68/2014 – др. закон, 5/2015 – усклађени дин. изн., 112/2015, 5/2016 - усклађени дин. изн., 7/2017 - усклађени дин. изн., 113/2017, 7/2018 - усклађени дин. изн., 95/2018, 4/2019 - усклађени дин. изн., 86/2019, 5/2020 - усклађени дин. изн., 153/2020, 156/2020 - усклађени дин. изн., 6/2021 - усклађени дин. изн., 44/2021 и 118/2021)

Уредба о ближим условима, критеријумима и елементима за паушално опорезивање обвезника пореза на приходе од самосталне делатности („Службени гласник РС“ бр. 94/19, 96/19 - исправка, 156/20)


Регистрација

Регистрацијом резервишите свој ницкнаме за коментарисање и добијајте најновије информације из света предузетништва.

Уз подршку Британске амбасаде и у партнерству са Кабинетом председнице Владе Србије, Министарством привреде и Министарством финансија