Калкулатор паушалног пореза

Како утврђујем порез и доприносе као предузетник у режиму самоопорезивања ако се определим за исплату личне зараде?

Уколико тек започињете са обављањем делатности одабир исплате личне зараде подноси се искључиво у моменту регистрације у АПР. Информацију о овом избору АПР прослеђује Пореској управи. У случају да се накнадно одлучите за исплату личне зараде, Пореској управи треба да доставите обавештење електронским путем преко портала еПорези најкасније до 15. децембра текуће године за наредну.

Овај модел опорезивања подразумева вођење књига (самостално или преко ангажованог књиговође). У пословним књигама се обрачунава добит остварена у току године као разлика укупних прихода и расхода предузетника у току године и ова добит у принципу представља и пореску основицу за обрачун и плаћање пореза на приход од самосталне делатности. Узмите у обзир да се и лична зарада сматра трошком пословања у укупном бруто износу. Добит предузетника се на крају године опорезује порезом на приходе од самосталне делатности по стопи од 10%. У наведеном случају предузетник у пријави ППДГ-1С исказује само обавезу по основу пореза на приход од самосталне делатности, а пријава се подноси електронским путем на порталу еПорези.

Порез и доприноси се плаћају додатно и на износ личне зараде с тим што сами бирате износ личне зараде. Износ опредељене личне зараде предузетника се опорезује по стопи од 10% на основицу коју чини бруто износ личне зараде умањен за неопорезиви део зараде (тренутно, у 2022. години 19.300 РСД). На личну зараду се плаћају и доприноси по збирној стопи од 36,05% на основицу коју чини бруто износ личне зараде. Уколико је лична зарада нижа од најниже месечне основице доприноса тада доприносе плаћате на најнижу основицу. У 2022. години најнижа основица износи 30.880 динара. Пре исплате личне зараде подноси се пореска пријава на обрасцу ППП-ПД након чега Пореска управа доставља инструкције за уплату пореза и доприноса.

Више о овоме:


Регистрација

Регистрацијом резервишите свој ницкнаме за коментарисање и добијајте најновије информације из света предузетништва.

Уз подршку Британске амбасаде и у партнерству са Кабинетом председнице Владе Србије, Министарством привреде и Министарством финансија