Калкулатор паушалног пореза

Како изгледа пример поређења обавеза послодавца према запосленом по основу уговора о раду и запосленом ван радног односа?

Табела – поређење новчаних обавеза код уговора о раду и уговора о делу

Врста радног ангажовања

Уговор о раду

Уговор о делу

 

Новчана примања

зарада

новчана накнада за рад

 

накнада зараде због привремене спречености за рад до 30 дана

не остварује накнаду зараде због привремене спречености за рад до 30 дана

 

накнада зараде за време породиљског одсуства и одсуства ради неге детета

не остварује накнаду зараде за време породиљског одсуства и одсуства ради неге детета

 

накнада зараде ради посебне неге детета

не остварује накнаду зараде ради посебне неге детета

 

Накнада трошкова

-          одлазак и долазак са рада

-          службени пут у земљи

-          службени пут иностранство

-          теренски додатак

-          топли оброк

-          регрес за коришћење годишњег одмора

да

не

 
 
 
 
 
 
 

Отпремнина при одласку у пензију

да

не

 

Трошкови погребних услуга

да

не

 

Накнада штете због повреде на раду

да

не

 

Отпремнина - технолошки или организациони вишак

да

не

 

Пореска основица

зарада умењена за неопорезиви износ

бруто износ накнаде умањен за нормиране/стварне трошкове

 

Пореска стопа

10%

20%

 

Основица за обрачун доприноса за обавезно социјално осигурање

зарада/накнада зараде

опорезиви приход од уговорене накнаде у складу са Законом о порезу на доходак грађана

 

Доприноси за обавезно социјално осигурање

 

 

Пензијско и инвалидско осигурање (ПИО)

14%

26%

 

Здравствено осигурање

 

5,15%

10,3%

(ако је лице осигурано по другом основу, овај допринос се не плаћа)

 

Осигурање за случај незапослености

0,75%

не

 

Регистрација

Регистрацијом резервишите свој ницкнаме за коментарисање и добијајте најновије информације из света предузетништва.

Уз подршку Британске амбасаде и у партнерству са Кабинетом председнице Владе Србије, Министарством привреде и Министарством финансија