Калкулатор паушалног пореза

Да ли имам право на накнаду зараде током трудничког боловања и породиљског одсуства као мајка предузетница?

За време трудничког боловања (односно, привремене спречености за рад услед одржавања трудноће) предузетница прима накнаду зараде за први месец на свој терет (односно исплаћује зараду са припадајућим порезом и доприносима) а за наредни период до 28. дана пре порођаја просечну зараду из претходних 12 месеци пословања. Ако предузетница није обављала делатност 12 месеци пре почетка трудничког одсуства за преостали период се узима у обзир минимална зарада у тим месецима. Накнада зараде за период од 31. дана одсуства иде на терет Републичког завода за здравствено осигурање који предузетници исплаћује нето износ накнаде зараде.

Важећим Законом о финансијској подршци породици са децом, жене ван радног односа – предузетнице имају право на накнаду по основу рођења и неге детета и посебне неге детета. Као предузетница имате право на породиљско одсуство у укупном трајању од 12 месеци, које почиње да тече најраније 28 дана пре порођаја, а најкасније од дана рођења детета. Део одсуства до 3 месеца након порођаја је породиљско одсуство а преосталих 9 месеци траје одсуство ради неге детета.

Ово право остварујете подношењем захтева општинској управи према месту свог пребивалишта, на прописаним обрасцима ОН-РНД. Рок за подношење је до истека рока од 12 месеци, али у пракси захтев треба поднети што пре по рођењу детета. Исплата накнаде зараде током породиљског боловања и боловања ради неге детета врши се на Ваш текући рачун из средстава буџета Републике Србије.

Обрачун накнаде зараде врши се на основу основице на коју су плаћани доприноси у последњих 18 месеци (суштински, Ваш приход у претходних 18 месеци). Месечна основица накнаде зараде се добија када се збир ових основица подели са 18, чак и у случају да предузетница није обављала делатност свих 18 месеци, што је неповољно за предузетницу, а месечни износ који се исплаћује добија се дељењем месечне основице са коефицијентом 1,5.

Обрачун накнаде зараде врши општинска управа на основу информација о вашим приходима који су евидентирани код Централног регистра обавезног социјалног осигурања на дан када поднесете захтев. Уколико сте предузетница у систему паушалног опорезивања, неопходно је да прибавите решење Пореске управе које потврђује да сте за период од претходних 18 месеци уплаћивали порез и доприносе.

Накнада која се исплаћује јесте нето накнада – другим речима, не уплаћују се порез и доприноси, па се самим тим не рачуна ни стаж осигурања. Уколико желите да Вам тече стаж осигурања, неопходно је да сами обрачунавате и плаћате порез и доприносе.

Како бисте наставили са пословањем током трајања одсуства, то можете учинити именовањем пословође за тај период. Пословођа мора да буде потпуно пословно способно лице и ангажован на основу уговора о раду.

Више о овоме:


Регистрација

Регистрацијом резервишите свој ницкнаме за коментарисање и добијајте најновије информације из света предузетништва.

Уз подршку Британске амбасаде и у партнерству са Кабинетом председнице Владе Србије, Министарством привреде и Министарством финансија