Калкулатор паушалног пореза

Усклађивање са обавезом заштите од пожара

Привредни субјекти представљају једног од учесника у систему заштите од пожара који, између осталог, подразумева њихову припремљеност да ефикасно спроведу заштиту од пожара. Код усклађивања са обавезом организовања и припремања за спровођење заштите од пожара, твоје обавезe су одређене према томе у коју категорију угрожености од пожара спада твоја делатност.

Како је према позитивном пропису    предвиђено да се твоја делатност сврстава у трећу категорију, категорију са извесним ризиком од избијања пожара, твоје обавезе су следеће:

  • спровођење превентивних мера заштите од пожара са потребним бројем лица стручно оспособљених за спровођење мера заштите од пожара;

  • обезбеђивање опреме за гашење пожара;

  • доношење Плана евакуације и упутства за поступање у случају пожара;

  • доношење Правила о заштити од пожара (са одређивањем технолошких процеса који ће спречити ризик од избијања и ширења пожара и омогућити безбедну евакуацију људи и имовине, потребног броја лица оспособљених за обављање послова заштите од пожара, доношењем Плана евакуације и упутства за поступање у случају пожар, одређивањем начина на који ће се запослени оспособити за спровођење заштите од пожара, укључујући њихова права, обавезе и одговорности у вези са заштитом од пожар и прорачуном максималног броја људи који се могу безбедно евакуисати из објекта).

Решење о сврставању под одговарајућу категорију ризика од пожара доноси Министарство унутрашњих послова.

У складу са обавезом обезбеђивања безбедности на раду, као и примене мера заштите од пожара, сваки послодавац има обавезу организовања обука за запослене у области заштите од пожара одмах по ступању на рад, а свакако у року који не прелази 30 дана од заснивања радног односа. Обука запослених се обавља по програму који је одобрило Министарство унутрашњих послова и могу је држати специјализована правна лица у овој области која имају одобрење Министарства унутрашњих послова за обављање ове делатности или лица која су запослена код послодавца, под условом да су у питању лица која су запослена на пословима заштите од пожара.

Осим за обуке, усклађивање са обавезама у вези са заштитом од пожара може се спровести и ангажовањем стручног лица које има одобрење Министарства унутрашњих послова за обављање ових послова, које у том случају сачињава сву потребну документацију и води поступак пред Министарством унутрашњих послова.