Калкулатор паушалног пореза

Таксе и пенали у туризму

У случају да имаш угоститељски објекат, важно је да имаш у виду да у том случају постоје и одређени намети, односно таксе које је потребно измиривати. Наиме, постоји обавеза плаћања боравишне таксе за сваки дан боравка у угоститељском објекту за смештај. Боравишну таксу наплаћујеш од корисника услуга, односно од свог госта, уколико гост нема пребивалиште у месту где пружаш услугу смештаја, односно где се налази смештај. Госта си дужан да пријавиш преко централног информационог система – е – туриста. Више о овом систему можеш видети на следећем   .

Имај у виду да си дужан да у рачуну за услугу смештаја посебно искажеш износ боравишне таксе.

Изузетно, уколико пружаш услуге смештаја у објектима домаће радиности и сеоском туристичком домаћинству, онда си ти дужан да платиш боравишну таксу. У том случају боравишну таксу плаћаш у утврђеном годишњем износу.

Средства од наплаћене боравишне таксе се уплаћују јединици локалне самоуправе на чијој територији се налази твој смештај.

Средства која наплатиш од корисника услуге дужан си да уплатиш на рачун јединице локалне самоуправе до петог у месецу за претходни месец.

Имај у виду да уколико не наплатиш боравишну таксу од корисника услуга, дужан си да на свој терет уплатиш износ ненаплаћене боравишне таксе у року од 15 дана од дана утврђене обавезе.

Висину боравишне таксе утврђује јединица локалне самоуправе, и то у зависности од категорије туристичког места или у различитој висини по деловима општине, односно града, у зависности од изграђености комуналне, саобраћајне и туристичке инфраструктуре.

Имај у виду да боравишну таксу не плаћају:

  • Деца до седам година старости,

  • Корисници услуга који су упућени на бањско и климатско лечење, односно специјализовану рехабилитацију,

  • Особе са одређеним врстама болести и инвалидитета,

  • Ученици и студенти који организовано бораве у угоститељском објекту за смештај ради извођења спортско-рекреативних и других активности по програму министарства надлежног за послове просвете,

  • Страни држављани који су по међународним конвенцијама и споразумима ослобођени плаћања таксе, и

  • Лица која непрекидно бораве у твом смештајном објекту дуже од 30 дана.

Имај у виду да би од горе наведених лица требало да тражиш доказ да су испуњени услови који се односе на ослобођење од плаћања таксе, као што је чланска карта, потврда школе односно образовне установе, упут лекарске комисије и другу исправу која може служити као доказ.

Уколико су твоји гости старости од седам до 15 година, имају обавезу да плате боравишну таксу али умањену за 50%.

Уколико је твој угоститељски објекат врсте хотел или мотел, имај у виду да јединица локалне самоуправе на чијој територији се налази твој угоститељски објекат, може бити проглашена за приоритетну туристичку дестинацију или за туристичко место I и II категорије. У том случају, јединица локалне самоуправе може својим актом ближе да утврди услове за угоститељски објекат врсте хотел и мотел. Уколико твој угоститељски објекат врсте хотел и мотел не испуњава услове прописане актом јединице локалне самоуправе, те уколико не поступиш у року прописаним тим актом, надлежни орган јединице локалне самоуправе ће донети решење којим ће утврдити обавезу плаћања пенала на годишњем нивоу.