Калкулатор паушалног пореза

На шта све треба да обратиш пажњу када је у питању санитарни надзор?

Санитарни надзор, у областима које подлежу санитарном надзору, обухвата инспекцијски надзор:

 1. објекта и његовог непосредног окружења;

 2. унутрашњег простора и просторија у смислу њихове грађевинске јединице, међусобне повезаности и хигијенске кондиције;

 3. постројења, уређаја, намештаја, опреме и прибора;

 4. сировина, полупрозавршених производа и готових производа намирница и предмета опште употребе у производњи и трговини, као и сировине, полупрозавршених производа и готових производа намирница и предмета опште употребе увезених у сврху пласмана на домаће тржиште или привремено увезених или извезених за прераду, завршну обраду и прераду;

 5. лица запослених на одређеним пословима у објектима који подлежу санитарном надзору и других лица која у складу са законом којим се уређује област заштите становништва од заразних болести, подлежу санитарном надзору и обавезним здравственим прегледима на прописан начин;

 6. наменских превозних средстава и њихове опреме.

Санитарни инспектор, приликом контроле твог салона, може да узме брисеве са руку твојих запослених, као и брисеве уређаја, намештаја, опреме и прибора за обављање делатности ради лабораторијског испитивања хигијенске исправности, као и узорке стерилисаног материјала и инструмената ради утврђивања њихове стерилности. Трошкове ових санитарних контрола сносиш ти као послодавац и власник салона.

Иако је препорука да се ове контроле врше редовно, ради обезбеђивања квалитетног и хигијенски исправног пословања, према искуствима из праксе, то није случај. Запослени одлазе на санитарне контроле у просеку на сваких шест месеци, али наводе да су те контроле рутинске и без детаљног испитивања и узорковања како би требало да се врше према законским прописима.

Битно је да знаш која све права и дужности има санитарни инспектор приликом вршења контроле твог салона:

 1. Да забрани коришћење објекта или дела објекта у ком се обавља делатност која подлеже санитарном надзору, ако установи пре почетка обављања твоје делатности да нису обезбеђени општи и посебни санитарни услови, све док се они не обезбеде;

 2. да забрани коришћење објекта или дела објекта који подлеже санитарном надзору, просторија, постројења, уређаја, намештаја, опреме и прибора, ако утврди да постоје хигијенски недостаци који битно угрожавају здравље људи, док се не отклоне утврђени недостаци;

 3. да нареди отклањање недостатака због којих постоји опасност по здравље људи, а који се односе на опште и посебне санитарне услове, хигијенско стање у објекту и његовом непосредном окружењу, унутрашњи простор, просторије и међусобну функционалну повезаност, постројења, уређаје, намештај, опрему и прибор, у остављеном року;

 4. да нареди отклањање недостатака који се односе на хигијенске услове које морају да испуне лица запослена у објектима који подлежу санитарном надзору;

 5. да обавести други орган уколико постоје разлози за предузимање мера за које је тај орган надлежан, као и да поднесе пријаву надлежном органу за учињено кривично дело или привредни преступ, односно да поднесе захтев за покретање прекршајног поступка;

 6. да нареди друге мере и предузме друге радње.

Санитарни инспректор је овлашћен да, уколико утврди неку од претходно набројаних неправилности, обезбеди да се на твој салон видно постави ознака „затворено по решењу санитарног инспектора“ или да стави службеји печат за отисак у воску на врата главног улаза у твој салон.

Уколико тек планираш да градиш или реконструишеш свој пословни простор, санитарни инспектор је овлашћен да провери да ли је идејни пројекат усклађен са изводом из урбанистичког плана и да да сагласност на твој идејни пројекат прије почетка обављања делатности.

Често се у пракси поставља и питање да ли си као одговорно лице за своје пословање дужно да омогућиш инспекторима све што наводе да им је неопходно приликом вршења инспекцијског надзора? Одговор је ДА, али само уколико приликом надзора лице покаже легитимацију којом доказује својство инспектора.Против решења санитарног инспектора може да се изјави жалба у року од осам дана од достављања решења.

Колико су високи стандарди у погледу испуњавања санитарних услова потврђују и високи износи новчаних казни које ти прете уколико не испоштујеш све санитарне услове прописане законодавством – оне се крећу у распону од 250.000 до 1.000.000 динара.